Structuren en waarborgen om misstanden te melden zijn niet altijd voldoende om te spreken van een goed werkend meldsysteem. Hoewel de meeste organisaties in de publieke sector een meldprocedure hebben, kan aan de invulling nog veel verbeterd worden. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP.

Er bestaat nog altijd een drempel om misstanden te melden. Het onderzoek toont aan dat de meldingsbereidheid valt of staat met het vertrouwen in het systeem en de waarborgen die het biedt. Bijna 31 procent van de ondervraagden zegt geen vertrouwen te hebben in de persoon of instantie aan wie zij moeten melden. Daarbij valt op dat het gevoel overheerst dat er toch niets mee gebeurt (bijna 43 procent) en/of de angst voor de negatieve gevolgen voor zichzelf (40,5 procent).

Rol leidinggevenden
Een andere conclusie uit het onderzoek is dat leidinggevenden belangrijk zijn voor het meldproces en daarin een stimulerende rol spelen. Zij hebben immers een cruciale rol bij de bedrijfsvoering, dienen alert te zijn op verstoringen en deze adequaat en professioneel op te pakken als ze plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat zij op hun rol en taken zijn voorbereid. En dit is vaak niet het geval. Het onderzoek toont aan dat nog geen 10 procent van de leidinggevenden een relevante cursus of training op het gebied van integriteit heeft gevolgd of van de werkgever specifieke informatie en/of instructies over de afhandeling van misstanden heeft ontvangen.
Het belangrijkste verbeterpunt dat uit het onderzoeksrapport naar voren komt is het genereren van meer bekendheid met de procedures en de meldinstanties. Daarin, en in de verbetering van bestaande meldstructuren, dienen overheidsorganisaties te investeren.

Meer informatie: www.integriteitoverheid.nl/vu-onderzoek-meldsystemen

Klokkenluidersregeling
Op landelijk niveau is er een Adviespunt Klokkenluiders, een onafhankelijk orgaan ingesteld door de overheid en bedoeld om werknemers die een melding overwegen te adviseren en bij te staan: www.adviespuntklokkenluiders.nl. Ervaringsdeskundigen hebben een zelfde doel voor ogen en richtten een steungroep op: www.expertgroepklokkenluiders.nl.

De AVS staat onderwijsorganisaties terzijde bij het opstellen en invoeren van een klokkenluidersregeling en de daarbij behorende zaken.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws