De relatief nieuwe mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s is goed benut. Voor de overgang vmbo-mbo/havo moest zelfs geloot worden in verband met het bereiken van het subsidieplafond. Scholen kunnen voor de overstapmomenten tot 2020 nog subsidieaanvragen indienen.

Doorstroomprogramma’s zijn bedoeld voor leerlingen die volgens hun school extra begeleiding nodig hebben, omdat zij vanuit hun omgeving gedurende hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad). De subsidie kan worden ingezet voor het bekostigen van onderwijstijdverlenging (onderwijs tijdens zomerperiode of andere extra tijdsinvesteringen) en/of extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap.
 
[sub]Overgang po-vo
Dit jaar konden scholen voor het eerst een subsidie aanvragen voor een doorstroomprogramma op de overgang primair naar voortgezet onderwijs. Alle aanvragen die voldeden aan de subsidievoorwaarden – 90 in totaal – zijn toegekend. Het totaal toegekende subsidiebedrag is € 4.921.000, waarmee 4.921 leerlingen worden bereikt.
 
[sub]Overgang vmbo-mbo/havo
Voor het tweede cohort van de subsidie op de overgang vmbo-mbo/havo konden de aanvragen ook tot 1 oktober 2017 worden ingediend. Er zijn in totaal 385 aanvragen ingediend, waarvan 214 voor vmbo-mbo en 171 voor vmbo-havo. Omdat er een subsidieplafond van 2,5 miljoen euro is ingesteld, zijn er in totaal 126 aanvragen toegekend op basis van loting. Van die toekenningen zijn 78 voor vmbo-mbo en 47 voor vmbo-havo. Het totaal toegekende subsidiebedrag is € 2.531.200, waarmee 2.515 leerlingen worden bereikt in de doorstroom vmbo naar mbo en 1.101 leerlingen in de doorstroom vmbo naar havo.
 
Scholen kunnen voor de overstapmomenten tot 2020 nog subsidieaanvragen indienen. Voor po-vo kan dit elk jaar tussen maart en mei, voor vmbo-mbo/havo kan dit elk jaar vóór 1 oktober.

Links

Gerelateerd nieuws