In het programma ‘Ruimte voor regie in het primair onderwijs’ gaat minister Slob van Onderwijs onderzoeken hoe hij eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer informeert over de moties Heerema en Bisschop.

In de motie Heerema verzoekt de Kamer de regering het wettelijk mogelijk te maken dat scholen die voldoen aan nader vast te stellen voorwaarden, zoals instemming van de medezeggenschapsraad en waarborgen voor de onderwijskwaliteit, kansengelijkheid en onderwijsfilosofie, af kunnen wijken van de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van vijf dagen. Scholen met voldoende onderwijskwaliteit uit het huidige experiment moet in staat gesteld worden om van deze mogelijkheden gebruik te maken.

Slob verwijst, als reactie op deze motie, naar de Kamerbrief ‘Ruimte voor Regie in het primair onderwijs’ die hij eerder (op 11 juni) stuurde. “Ruimte voor Regie wordt een programma waarin ik ga onderzoeken hoe ik eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd.” Het betreft een programma waar breder gekeken wordt dan de vastgestelde vakantie en de vierdaagse schoolweek. Slob wil de uitvoering van deze motie (het wijzigen van de wet) in dit programma meenemen.

Het komende schooljaar 2019/2020 is voor de scholen uit het experiment de overgangsperiode waarin zij nog door kunnen gaan met flexibele onderwijstijden. Vanaf schooljaar 2020/2021 wil Slob met een nieuw experiment starten voor de scholen uit het huidige experiment, waarin de voorwaarden en waarborgen uit de motie het uitgangspunt zijn bij het wel of niet mogelijk afwijken van bestaande wet- en regelgeving. Hij gaat hierover met de scholen uit het huidige experiment in gesprek, over hoe de randvoorwaarden en waarborgen uit de motie vormgegeven kunnen worden voor een nieuw experiment. Het hangt van de precieze formulering van de verschillende voorwaarden en waarborgen af of en hoe de scholen aan het huidige experiment aan het nieuwe experiment kunnen meedoen, aldus de minister.

Motie Bisschop
De motie van Bisschop verzoekt de regering, mede op basis van ervaringen van de huidige experimenteerscholen te verkennen in hoeverre met het oog op het bieden van passend onderwijs een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken nodig en mogelijk is die met kwalitatieve waarborgen is omgeven.

De minister schrijft in de kamerbrief van 5 juli dat er in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) al een bepaling is opgenomen die de mogelijkheid geeft voor ontheffing van onderwijstijd en de vijfdaagse schoolweek vanuit het perspectief van Passend onderwijs (artikel 8, 12e lid, WPO). Op basis van deze wettelijke mogelijkheid kan de inspectie op verzoek van het bevoegd gezag ermee instemmen dat om lichamelijke of psychische redenen voor individuele leerlingen wordt afgeweken van de regels over onderwijstijd (artikel 8, 9 e lid, WPO).
In hoeverre in aanvulling op deze mogelijkheid nog nadere ontheffingen nodig zijn, zal onderdeel zijn van de aanpak van het programma Ruimte voor Regie en van de ontwikkeling van de onderwijs-zorgarrangementen.
 

Links

Gerelateerd nieuws