De Eindtoets Basisonderwijs verschijnt vanaf 2013 voor groep 8 op papier en digitaal in twee versies: de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau.

De opgaven in de Eindtoets Basis zijn gemiddeld wat moeilijker dan de opgaven in de Eindtoets Niveau. actueel actueel De Eindtoets Basis is bestemd voor leerlingen (landelijk ongeveer 75 procent) van wie verwacht wordt dat zij doorstromen naar de gemengde/ theoretische leerweg van vmbo, of havo of vwo. De scores van deze leerlingen op de toetsen van het Cito Volgsysteem vallen in het C-, B- of A-niveau. Deze eindtoets is qua niveau vergelijkbaar met de papieren eindtoetsen tot en met 2012. De Eindtoets Niveau is bestemd voor leerlingen (landelijk ongeveer 25 procent) die wat minder hoog scoren op de schoolse vaardigheden taal en rekenen. Het zijn de leerlingen van wie verwacht wordt dat zij het best op hun plaats zijn in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo. Bij de toetsen van het Cito Volgsysteem vallen hun scores vaak in het E- of D-niveau. In ongeveer 25 procent van de opgaven van de Eindtoets Basis en de Eindtoets Niveau zit overlap. Hierdoor kunnen de scores van de twee versies op een schaal gezet worden. De standaardscore ligt, net als in vorige jaren, tussen 501 en 550. Bij de (makkelijkere) Eindtoets Niveau moet je meer opgaven goed hebben om een bepaalde standaardscore te halen.

Motivatie en zelfvertrouwen
Omdat de toetsen aansluiten bij de vaardigheden van de leerling, is de kans op een betrouwbare uitslag groot, aldus het Cito. Bovendien zou het goed zijn voor de motivatie en het zelfvertrouwen als de toets aansluit bij het niveau. Het kan gebeuren dat achteraf geconstateerd wordt dat een leerling een van beide toetsen heeft gemaakt, maar dat deze niet aansloot bij zijn of haar niveau. De leerling heeft te veel goede antwoorden bij de Eindtoets Niveau of juist te veel opgaven fout bij de Eindtoets Basis. In dat geval wordt op het leerlingrapport vermeld dat de standaardscore ongeldig is, net als het advies voor een brugklastype, en kan de leerling herkansen met de digitale eindtoets van de andere versie (dus Basis als de leerling te hoog gescoord heeft op Niveau, en Niveau als de leerling te laag heeft gescoord op Basis). Ook bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden is digitale herkansing mogelijk, maar dan van dezelfde niveau-versie. Er is geen overeenkomst tussen de papieren en de digitale edities van de Eindtoets. De leerling krijgt bij de digitale herkansing dus geen enkele opgave onder ogen die hij of zij ook al in de papieren versie heeft gezien.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws