Half april was er een bijeenkomst van een groep schoolleiders met – inmiddels demissionair – minister Van Bijsterveldt van Onderwijs. In een ontspannen sfeer kwam een aantal actuele onderwerpen als de afrekencultuur, krimp en het klimaat politiek-onderwijsveld aan de orde.

“De leerkracht in groep 8 heeft heel erg het gevoel afgerekend te worden op de Cito Eindtoets”, zegt Arjan Wierenga van CBS De Wingerd in Twello. “Ik zie nog de stoom uit zijn oren komen omdat een leerling met een Citoscore van 527 in plaats van 532 niet naar de schoolsoort kon waarvan de leerkracht overtuigd was. Opbrengstgericht scoren, worden we daar op afgerekend?” Van Bijsterveldt reageert hierop overtuigend: “Het advies van de leerkracht is altijd nummer één. De winst van de plannen tot invoering van de verplichte Cito Eindtoets is voor mij vooral dat de toets later in het jaar wordt afgenomen. De inspectie mag niet alleen beoordelen op de Citotoets. Voor cluster 3 zal de eindtoets in die vorm op een later moment ingevoerd worden.” “Ik zou voor cluster 3 helemaal geen toets verplicht stellen als ik u was”, werpt Arco Hak van de Eliëzerschool in Zwolle (sbo) tegen. “Vso-leerlingen nemen we mee naar de winkel, zo leren ze met getallen omgaan, op papier kunnen ze het niet.” De minister legt uit dat het voor zeer moeilijk lerenden vooral bij observatietoetsen blijft en belooft dit naar het veld te communiceren.

Beurs voor schoolleiders
“Er zou een beurs voor schoolleiders moeten zijn”, legt Hak de minister ook voor. “Er zijn minimale gelden om schoolleiders op te leiden. We kampen met bezuinigingen, er moeten mensen uit. Om dat in goede banen te leiden heb je goede, krachtige leiders nodig. Die moet je scholen.” Weliswaar zijn er dit jaar gelden uit de prestatiebox vrijgekomen voor het professionaliseren van schoolleiders, maar dat is volgens de betrokkenen bij lange na niet voldoende. Van Bijsterveldt wijst erop dat er in de lumpsum geld zit voor scholing. “En investeren in professionalisering kun je ook uit de reserves halen. Het bestuur moet jullie aanzetten tot goede kwaliteit, daar valt professionalisering van schoolleiders onder. ”

Krimp is weerbarstig probleem
“Het is niet fair om kwaliteitseisen te leggen bij de directeur en het team van een krimpschool”, brengt Ger de Vos van de Christelijke Onderwijsgroep Drenthe in Assen vervolgens in. “In één groep zitten zoveel niveaus. De grens ligt bij honderd leerlingen, eronder kan niet meer. In Drenthe gaat het leerlingenaantal harder achteruit dan we dachten. We werken met allerlei lapmiddelen en het is belangrijk dat jonge mensen behouden blijven. Iemand moet richting geven aan dit proces.“ Van Bijsterveldt onderkent dat jonge mensen heel wezenlijk zijn voor de school. “Het is een zaak van werkgever-werknemer. Jonge mensen behouden is een kwestie die bij de vakbonden moet worden neergelegd.” Het beleid van de minister is kleine scholen overeind te houden. “Maar er zitten ook nadelen aan”, aldus Van Bijsterveldt. “Krimp is een weerbarstig probleem en speelt zich divers door het land heen af. Nu ligt de keus bij de besturen om een school open te houden. Maar wat doen jullie met elkaar in de regio?” Dat blijkt niet veel te zijn. Van Bijsterveldt zegt toe met andere departementen, zoals fi nanciën, te kijken wat ze ten aanzien van de krimpgebieden kunnen betekenen.

Politiek versus onderwijsveld
Jan Pieter van Bruchem van (v)so De Piloot in Rotterdam bepleit dat Tweede Kamerleden op scholen moeten komen kijken om het wantrouwen dat er onder sommigen heerst weg te nemen. “Zo kunnen we het klimaat tussen politiek en onderwijs verbeteren. Hebben de politici wel door wat we doen? Negatieve zaken worden eindeloos herhaald, hoe krijgen we de effecten hiervan in het spoor?” Volgens Van Bijsterveldt is dat vooral aan de media te wijten. “Het luistert ontzettend nauw hoe je het brengt. Goed nieuws is geen nieuws.“ Ton Meboer, directeur van kbs De Kringloop uit Arnhem oppert dat de politiek en het veld aan dezelfde kant van de tafel moeten zitten. De minister bekijkt het van de positieve kant: “We moeten de goede dingen die we doen benoemen en met elkaar praten. Wees meer fi er op jezelf. Het cynisme en het Calimero-effect zijn heel groot.” AVS-voorzitter Ton Duif benadrukt dat door de invoering van lumpsum en doordecentralisatie de positie van het bestuur heel sterk naar voren is gekomen. “Bovendien is er een bestuursakkoord zonder onze betrokkenheid afgesproken.“ “We hadden dat op onderdelen anders gewild”, aldus de minister. “We hadden op het ministerie het idee dat jullie beter gehoord worden.” Maar even duidelijk: “Het schoolbestuur spreken we aan, daar maken we afspraken mee.”

Het was de tweede keer dit schooljaar dat Van Bijsterveldt in gesprek ging met een groep schoolleiders. De minister vindt het zinvol regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen en zegde een bijeenkomst voor het najaar toe. Gezien de val van het kabinet is het afwachten of de volgende minister van Onderwijs deze traditie zal voortzetten.
 

Ontwikkelingsperspectief
Voorafgaand aan het gesprek met de minister kregen de aanwezige schoolleiders uitleg van de Inspectie van het Onderwijs over het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het basisonderwijs wordt zo min mogelijk gewerkt met ontwikkelingsperspectieven. Alleen als wordt besloten tot een eigen leerlijn – als kinderen niet meer meedoen met de groep – komt het OPP in beeld. De inspectie kijkt vooral of het OPP voldoende is onderbouwd. In het speciaal onderwijs bleek planmatig handelen weerbarstig. Daarom is het OPP in de plaats van het handelingsplan gekomen. Het gaat het om refl ecteren op de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Met aandacht voor het uitstroomniveau en de leerroute. Het gaat over een langere periode. Een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is in de maak voor het OPP, dat nu nog geen wettelijke basis heeft. Het OPP is een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. “Scholen komen vaak met enorme boekwerken”, aldus een afgevaardigde van de inspectie. “Maar dat leggen ze zichzelf op. Van ons hoeft dat niet.”
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld