Minister Slob heeft besloten de urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden uit te stellen, van 1 januari naar 1 augustus 2020. Dit omdat veel respondenten op de openbare internetconsultatie aangaven dat de tijd tot de voorgenomen inwerkingtreding van de urenuitbreiding naar 960 uur (1 januari 2020) te kort is.

De belangrijkste argumenten voor uitstel zijn:

  • Gemeenten hebben meer tijd nodig om de urenuitbreiding op te nemen in hun subsidieverordeningen voor aanbieders van voorschoolse educatie en de instemming van de Gemeenteraad
  • Aanbieders van voorschoolse educatie hebben meer tijd nodig om het pedagogisch beleidsplan en het uurtarief aan te passen en deze aanpassingen te bespreken met de oudercommissie en de ondernemingsraad
  • Aanbieders van voorschoolse educatie hebben meer tijd nodig om contracten van personeel aan te passen, extra personeel aan te nemen of bij te scholen (zeker gezien de arbeidsmarktsituatie) om voldoende huisvesting te realiseren en om ouders tijdig te informeren

Slob geeft aan het met de partijen eens te zijn dat de periode tussen publicatie van het Wijzigingsbesluit (streefdatum 1 november 2019) en de inwerkingtreding (streefdatum 1 januari 2020) te krap geworden is. Ook vindt hij dat een zorgvuldige invoering, ook ten opzichte van ouders, juist belangrijk is voor de impact van de maatregelen.
Ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), de Inspectie van het onderwijs, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), en de GGD-GHOR hebben de minister in hun adviezen geadviseerd de beoogde inwerkingtredingsdatum nader te bezien.

In verband met het uitstel wordt ook het tijdspad van twee gerelateerde onderzoeken uitgesteld.

Links

Gerelateerd nieuws