Op de achterbanraadpleging over de nieuwe deeltekst: tijd en werkverdeling voor de nieuwe CAO PO is in zeer korte tijd door 660 leden gereageerd. Hiervoor bedankt de AVS haar leden. De reacties zijn voor de AVS van belang voor de vervolggesprekken over de nieuwe CAO PO.
 
De uitkomst is dat meer dan tweederde van de respondenten zich kunnen vinden in:
•        de afspraken om in overleg met het team een werkverdelingsplan op te stellen;
•        de richting waarin sociale partners deze afspraken willen vastleggen in de nieuwe CAO PO.
 
Dat geeft een positief beeld van de bereidheid onder de AVS-leden om autonomie in te vullen door op scholen ruimte te krijgen en werk te maken van het toepassen van de professionele dialoog. Daarmee wordt de positie van schoolleider goed neergezet en dat is waar de AVS zich hard voor maakt.

Een veel genoemde reactie in de raadpleging is dat de AVS en andere sociale partners goed hebben nagedacht over het transparanter en eenvoudiger maken van de arbeidsvoorwaarden in hoofdstuk 2 van de huidige cao. Met opbrengsten uit deze raadpleging wordt dan ook geheel hoofdstuk 2 vervangen. De positie van de schoolleider is daarbij van cruciaal belang: hij/zij behoudt de helicopterview, heeft overzicht op de organisatie en de werkzaamheden daarin, voert in het team het overleg om tot draagvlak te komen en stelt het werkverdelingsplan vast.  Dit is geenszins een nieuw plan, maar is een bundeling van voorgenomen besluiten die nu al jaarlijks aan de PMR ter instemming moet worden voorgelegd. (zie WMS 12d, 12e, 12f, 12h). Dit betreft het werkreglement, een arbeids- en rusttijdenregeling, verlofregeling personeel, inzet formatie en de taakverdeling binnen het personeel. De AVS wijst in haar advisering directeuren op die bundeling van de bevoegdheden voor de PMR (zie onze publicaties ‘Jaartaak in het primair onderwijs’ en ‘Goed onderwijs Goede MR’).  Een nieuwe bevoegdheid is de inzet van de werkdrukmiddelen, die ook aan de PMR ter instemming moet worden voorgelegd. De professionele dialoog hierover in de school voeren is van belang.
 
Er zijn ook kritische reacties zijn gekomen op de gevolgen van het voorgestane beleid. Ook deze inbreng waarderen wij ten zeerste en heeft onze aandacht bij de verdere uitwerking. Dit neemt niet weg dat de voorgelegde globale opzet verder wordt uitgewerkt in een nieuwe cao-tekst en dat het dan één deel van het gehele cao-overleg betreft. De AVS pleit aan de cao-tafel voor duidelijkheid aangaande werktijden en een werktijdfactor die voor deeltijders recht doet om te kunnen voldoen aan onderwijs geven en de overige taken. Voor de schoolleider is dit van belang om voor alle medewerkers tijd en ruimte goed te kunnen organiseren binnen de jaartaak. Wij zullen over de jaartaak en de inzet van personeel onze leden concreet blijven adviseren.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd