Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd.

Doel van het ministerie van OCW is om te onderzoeken of en hoe een andere invulling en organisatie van de onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs op de langere termijn kan verbeteren.

Het experiment duurt vijf schooljaren. Deelnemende scholen krijgen meer vrijheid rond het aantal, de lengte en de planning van vakanties en schoolweken korter dan vijf dagen. Daarbij mogen zij een beperkt deel van de onderwijstijd door een andere professional laten invullen. Dit kan alleen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en in samenspraak met het team.

Om in aanmerking te komen gelden een aantal belangrijke voorwaarden; een goed doordacht plan passend bij de onderwijsvisie, goede onderwijskwaliteit, waarborging van kansengelijkheid en instemming van de medezeggenschapsraad. Ook scholen die meededen met het eerdere experiment flexibiliseren onderwijstijd mogen zich aanmelden.
Het experiment staat los van de aanpak van het lerarentekort.

Links