Tweedeling: toezicht en uitvoering

Scheiding tussen toezicht enerzijds en professioneel bestuur/management anderzijds vraagt afzonderlijke organen. In de huidige situatie kennen we een tweedeling in bestuur en management. Op basis van de noodzaak tot het instellen van toezicht (mede op basis van het rapport van de Onderwijsraad) wordt de nieuwe tweedeling: toezicht en uitvoering.

Governance in het primair onderwijs
De functie toezicht wordt ingevuld door de stakeholders van de scholen. Dat zullen eerst en vooral de ouders zijn, maar dat kunnen ook subsidieverstrekkers zijn, of maatschappelijke organisaties uit de omgeving van de school. Kern van hun taak is het toezien op het realiseren van de onderwijsfunctie van de school of scholen. De functie uitvoering kent in elk geval een eindverantwoordelijk niveau, waarvan de titels kunnen variren van een volledig gemandateerde directeur van een npitter tot en met een professionele raad van bestuur, en een breder leidinggevend niveau dat niet eindverantwoordelijk is. De eindverantwoordelijke brengt buiten naar binnen, oftewel stelt de beleidsuitgangspunten op. Daarbij wordt rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen. De schoolleiding zet beleid om in activiteiten en middelen voor het realiseren van deze uitgangspunten. Hoe dit verder vorm krijgt is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de omvang en complexiteit van de schoolorganisatie. De AVS wil daarvoor geen algemeen model ontwikkelen. In elk geval blijft het niveau van eindverantwoordelijken verantwoording verschuldigd aan de toezichthouders over het totaal van de organisatie.

In elke schoolorganisatie ontstaan op deze wijze drie lagen:
o Toezicht
o Uitvoering – eindverantwoordelijke managers/ professionele bestuurder
o Uitvoering – niet eindverantwoordelijk management

Vertrekpunt in de toedeling van taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden in deze opzet is als volgt. Alles is van de professionele bestuurder/eindverantwoordelijke, met uitzondering van:
o dat wat het toezicht uitdrukkelijk aan zich houdt (vast te leggen in het toezichtstatuut);
o dat wat de professionele bestuurder/eindverantwoordelijke mandateert aan de niet eindverantwoordelijke leiding (vast te leggen in het managementstatuut).

Auteur: Jos Hagens
Thema: Good Educational Governance
Kader Primair 2 – Oktober 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.