De Tweede Kamer heeft vlak voor de zomer het initiatiefwetsvoorstel van het CDA tot wijziging van de Wet op het Onderwijstoezicht aangenomen. Dit voorstel regelt dat een nieuw bekostigde school al kort nadat deze zijn deuren heeft geopend, onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs kan worden gesteld.

Dit betekent dat een nieuwe school voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs binnen een maand na de start gegevens aan de inspectie moet verstrekken over het schoolplan, de bekwaamheid van leerkrachten en de onderwijstijd. Als een bestuur deze gegevens niet tijdig verstrekt of de inspectie vaststelt dat er onvolkomenheden zijn, dan stelt de inspectie een risicoanalyse op. Dit gebeurt binnen drie maanden. Het bestuur van de school krijgt een maand de tijd om de onvolkomenheden te herstellen. Wordt dat niet of onvoldoende gedaan, dan kan de inspectie sancties opleggen. Het CDA wil hiermee voorkomen dat net opgerichte scholen te lang kunnen disfunctioneren.

Toezicht vooraf
De VVD vindt zelfs dat de inspectie het gesprek moet aangaan met het betrokken bestuur, nog vóórdat een nieuwe school opengaat. Om te voorkomen dat een nieuwe school al kort na de start in de problemen komt. De Tweede Kamer heeft een amendement van de VVD aangenomen, waardoor de inspectie in zo’n geval al vóór de start met het schoolbestuur het gesprek kan aangaan over bepaalde zorgpunten. Dit kan vanaf het moment waarop de overheid heeft gemeld dat een nieuwe school in het eerstvolgende schooljaar zal worden bekostigd. Dit gebeurt meestal een klein half jaar voorafgaand aan de start.

Ook is een amendement van de PvdA en de SGP aangenomen, waarin staat dat het preventieve toezicht van de inspectie zich alleen mag richten op de basale condities (schoolplan, bekwaamheidseisen en onderwijstijd). Dit om te voorkomen dat het voor besturen moeilijker wordt om een school te stichten, want de Tweede Kamer is het erover eens dat de vrijheid om een nieuwe school op te richten niet mag worden aangetast.
Tot slot is een amendement van het CDA aangenomen, waarin wordt geregeld dat de inspectie ook bij de oprichting van particuliere scholen haar toezicht aanscherpt. Als een nieuwe particuliere school bij de oprichting niet voldoet aan de Leerplichtwet, dan zal de inspectie het college van burgemeester en wethouders hierover informeren. Het college zal vervolgens de ouders inlichten en aangeven dat zij verplicht zijn hun kind in te schrijven bij een school die wel voldoet aan de eisen, zodat zij voldoen aan de Leerplichtwet.

Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim