De Tweede Kamer besprak op 9 maart het advies van Platform Onderwijs2032 over toekomstbestendig onderwijs dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Er is voldoende draagvlak om de ontwerpfase in gang te zetten, maar de Kamer heeft meerdere moties ingediend, vooral gericht op de beoogde vervolgaanpak. De AVS, PO-Raad, VO-raad en de Onderwijscoöperatie staan gezamenlijk achter de koers die door Onderwijs2032 is uitgezet.

Voorafgaand aan het debat stuurde de AVS samen met de PO-Raad, VO-raad en Onderwijscoöperatie een oproep aan de Tweede Kamer (zie download) om voortvarend aan de slag te gaan met het ontwerpen en ontwikkelen van een toekomstgericht curriculum voor het funderend onderwijs. De partijen vinden dat het gesprek over de toekomst van de inhoud van het onderwijs constructief is gevoerd met tal van belanghebbenden en geïnteresseerden. In de eerste fase zijn ook veel schoolleiders betrokken geweest en heeft de AVS een actief aandeel geleverd. Leerlingen, leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders, het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen praatten mee. Ook zijn wetenschappelijke inzichten en buitenlandse voorbeelden meegenomen. De aanpak van deze brede maatschappelijke dialoog verdient navolging in de vervolgfase, vinden de briefschrijvers. De gezamenlijke partners spannen zich ervoor in dat de positieve energie en dynamiek die de dialoog heeft losgemaakt in de sector ‘vaste voet aan de grond’ krijgt. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het is zaak om het traject van 'iedereen praat mee' om te zetten naar een traject van 'professionals aan zet'. Scholen willen graag een beperkt curriculum, waarnaast zij hun eigen schoolambities kunnen vormgeven.” De partners benadrukken dat het succes van het nieuwe ontwerp staat of valt met de mate waarin scholen, lerarenteams en leraren eigenaar worden van de inhoud van het onderwijs van de toekomst en de manier waarop zij samen met de omgeving het onderwijs vormgeven. “Leerlingen, leraren, schoolleiders en schoolbestuurders dienen daarom een prominente plek te krijgen in het ontwerpproces.”


Ontwerpteam2032
Het ontwerpteam zal bestaan uit veldexperts – waaronder vier leraren, twee schoolleiders en één bestuurder – en drie (academische) curriculumexperts. Mevrouw Geri Bonhof wordt de voorzitter van het nieuwe ontwerpteam2032. Binnenkort volgen de namen van de overige leden. Het ontwerpteam krijgt de opdracht om maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de lerarenopleidingen, het vervolgonderwijs en vele leraren en scholen – bijvoorbeeld in leerlabs – te betrekken.
D66 en CDA riepen Dekker tijdens het debat via een motie op om de vervolgopdracht niet bij een ontwerpteam maar in handen van de Onderwijscoöperatie te leggen, als vertegenwoordiger van de beroepsgroep leraren. Dekker is daar geen voorstander van. De motie staat ook haaks op de gezamenlijke oproep van de AVS, PO-Raad, VO-raad én de Onderwijscoöperatie. Uiteraard is maximale betrokkenheid van leraren het uitgangspunt, maar juist in de ontwerpfase – waarin de kaders van het hele curriculum voor het funderend onderwijs worden bepaald –  komt het aan op een breed draagvlak van alle betrokkenen uit het onderwijsveld en heeft een interdisciplinaire aanpak en breed samengestelde commissie de voorkeur.
AVS-voorzitter Van Haren: “Het past bij de autonomie van de sector funderend onderwijs dat eerst op metaniveau – met professionals op alle betrokken niveaus in de lijn – een ontwerp wordt gemaakt. Na vaststelling wordt het curriculum in de school – opnieuw op alle betrokken niveaus in de lijn – context specifiek uitgewerkt en toegespitst. Het model van professor Daid Hopkins (Elke school een Topschool) verbindt landelijke voorschriften met 'scholen leiden veanring' en het systeemleiderschap dat daarbij hoort. Het ondersteunt de keuze voor het proces met een ontwerpteam en daarna professionale ruimte op schoolniveau. De AVS is warm voorstander van Hopkins gedachtengoed gezien de impact op de schoolkwaliteit. Er is straks voldoende ruimte om het curriculumvoorstel van het ontwerpteam in het veld en de politiek kritisch tegen het licht te houden. Zowel op inhoud als proces.”

De Kamer stemde op 15 maart over de ingediende moties.

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws