Tweede Kamer behandelt onderwijsbegroting

Veel aandacht voor actieplan LeerKracht van Nederland
Medio december 2007 kwam in de Tweede Kamer de onderwijsbegroting aan de orde. Hierbij ging de Kamer akkoord met het actieplan LeerKracht. Er werd geen motie ingediend naar aanleiding van kritiek op de te beperkte uitbreiding van ondersteunende functies in het primair onderwijs. De AVS gaat in op de uitnodiging van de minister voor een oriënterend gesprek over de uitwerking van het actieplan.

Er werd vóór het Kerstreces van de Kamer wel een aantal andere moties ingediend, die onder meer betrekking hadden op:

o aanbrengen van schotten tussen het budget voor personeel en de overige budgetten;
o koppeling van beloning aan opleiding;
o actieplan intrekken en een nieuw plan maken met een nieuwe dekkingsparagraaf;
o professioneel systeem voor bij- en nascholing;
o verplicht stellen van de Cito-toets;
o voortzetting financiering regionale platforms arbeidsmarktbeleid.

Opvallend was dat er, ondanks kritiek van enkele partijen op de te beperkte uitbreiding van de ondersteunende functies in het primair onderwijs, hiervoor geen moties zijn ingediend. Overigens is de Kamer akkoord gegaan met het actieplan, ondanks de ingediende moties en de ook in ander verband geuite kritiek op de voorstellen uit het plan. De AVS gaat in op de uitnodiging van de minister voor een oriënterend gesprek, aan de vooravond van de onderhandelingen, over de uitwerking van het actieplan. Daarna zal duidelijk worden wat de verder stappen zijn.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.