Werkgevers en werknemers hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over de nieuwe cao voortgezet onderwijs. In het onderhandelaarsakkoord, dat een looptijd van 25 maanden heeft, is een structurele loonsverhoging van tweemaal 3,5% afgesproken. In het overleg is uitgebreid stilgestaan bij verlaging van de werkdruk. In de cao is een verlaging van de werkdruk vastgelegd en zijn afspraken gemaakt om de werkdruk op schoolniveau en individueel verder aan te pakken. Voor het onderwijs ondersteunend personeel (oop) is extra scholing en een verhoging van de extra eindejaarsuitkering gerealiseerd. Het akkoord wordt in de komende weken voorgelegd aan de achterban van de organisaties.

Loonsverhoging van 3,5% 
In de cao wordt een structurele loonsverhoging van 6% gerealiseerd in 2008 en 2009. Ook groeit de eindejaarsuitkering met 1%. Deze loonstijging komt bovenop de loonsverhogingen die eerder afgesproken zijn in het convenant LeerKracht tussen minister bonden en werkgevers en nu in de cao verankerd zijn.

Ondersteunend personeel
Voor onderwijs ondersteunend personeel (oop) is minimaal een loonsverhoging afgesproken die gelijk is aan die van het maximum van schaal 4. Verder ontvangt ondersteunend personeel tot schaal 8 ontvangt een verhoging van de extra eindejaarsuitkering van 150 euro. Het oop krijgt extra recht op scholing. Naast de loonsverhoging voor iedereen gaat elke groep er in het bijzonder op vooruit.

Lagere werkdruk
Gedurende de looptijd van de cao wordt een aantal maatregelen genomen om de werkdruk te verminderen. In het schooljaar 2009/2010 wordt voor docenten met een lessentaak van 750 klokuren op jaarbasis, de lessentaak teruggebracht naar 728 klokuren. Met ingang van 1 januari 2009 kan een docent, die binnen het geldende taakbeleid met het maximum aan lesgevende taken is belast, aanspraak maken op één lesroostervrij dagdeel per week. In het akkoord is afgesproken dat de uitwerking van de lessentaakvermindering in overleg op schoolniveau plaatsvindt. Startende docenten krijgen in het eerste jaar van de aanstelling een lesvermindering van 20 procent.

Gezamenlijk persbericht Abvakabo FNV, AOb, CMHF, CNV Onderwijs en de VO-Raad

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd

  • Slob vindt dat vo-scholen meer fysieke lessen moeten geven

  • Aanmeldingsperiode Excellente Scholen verruimd

  • Extra geld voor aanpak lerarentekort in grote steden