65 Procent van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft aan dat na de eindtoets de schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Herplaatsen van een leerling met een bijgesteld advies levert echter vaak problemen op. Dit blijkt uit een peiling begin juni van de Algemene Vereniging Schoolleiders waar 525 schoolleiders op hebben gereageerd.

In 31 procent van de gevallen betrof het slechts één leerling, in 69 procent  van de gevallen twee, drie of meer. Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, een derde op aanvraag van  ouders. In enkele gevallen vroeg de vo-school of de leerling er om.

Zestien procent van de verzoeken om bijstelling heeft de basisschool niet gehonoreerd. Soms gaat het om meerdere verzoeken op dezelfde school. De reden is vaak een zorgvuldige afweging van de basisschool die ook andere factoren als huiswerkattitude en studievaardigheden, motivatie, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling en algemene kennis zwaarwegend vindt. ’Omdat alle gegevens van de afgelopen 8 jaar niet in die richting wijzen’, aldus een schoolleider.  Ook bij een toetstraining die leidde tot een hoger toetsresultaat, achtte de basisschool bijstelling niet zinvol. Directeuren geven aan dat het eerste advies zorgvuldig is opgesteld en dat is in eerste instantie leidend. ‘We geloven in ons zorgvuldig opgebouwde advies.’

In 37 procent van de bijstellingen betrof het een bijstelling van een enkelvoudig naar een meervoudig schooltype,  in 63 procent  van de gevallen ging het juist om het omzetten van een meervoudig naar een enkelvoudig advies. 

De meeste scholen passen hun advies aan omdat zij verplicht zijn te heroverwegen, maar heroverweging betekent niet dat er een wettelijke plicht is tot bijstellen. De heroverweging leidt ook niet altijd tot bijstellingen. Soms willen ouders of leerlingen dit niet en soms vindt de basisschool het gegeven advies nog steeds het meest passend. Er is vrijwel altijd overleg met de ouders inzake mogelijke bijstelling. In de meeste gevallen zijn ouders begripvol voor de beslissing inzake het al dan niet bijstellen. Soms zijn ouders ook verwonderd dat er een lager advies was gegeven dan de eindtoets zou rechtvaardigen.

95 procent van de basisscholen kan zich vinden in de bijgestelde schooladviezen. Vaak zien zij de resultaten van de eindtoets als een goede ‘second opinion’ die het eerdere advies bevestigt of een eventuele eerdere twijfel toch nader richting geeft. Zo’n 90 procent  van de respondenten geeft aan  dat de vo-school het advies probleemloos overneemt, een behoorlijk aantal respondenten geeft aan dat ze nog niet weten of de vo-school het advies overneemt. ‘Twee leerlingen blijven op dezelfde school, maar gaan een niveau hoger. Geen idee of de vo-school dit overneemt, dit is nog gaande.’ Basisscholen lichten het bijgestelde advies regelmatig mondeling toe.

Soms eist de vo-school om extra documenten omdat dit in regionale afspraken is vastgelegd. Er wordt nog steeds melding gemaakt van gebruik van plaatsingswijzers, die in een aantal gevallen ‘streng’ zijn of eigen (niet wettelijke) afspraken bevatten. ‘We kunnen in het systeem geen meervoudig advies aangeven’, aldus een schoolleider. ‘Op die manier moeten we een nóg hoger advies aankruisen, waar we zéker niet achter staan.’ Een aantal keren wil de vo- school in dialoog omdat zij de toetsresultaten van voorliggende jaren uit het leerlingvolgsysteem niet in lijn vinden met de resultaten van de eindtoets. Vrees voor uitval wordt hier onder meer genoemd.

In de praktijk blijkt vaak dat herplaatsen na een bijgesteld advies een probleem oplevert. De klassen zijn al ingedeeld en is er geen plaats meer op het schooltype van het bijgestelde advies. Een schoolleider: ‘De communicatie vanuit het vo klopt niet met de planning van de uitslag van de eindtoets en hun klassenindeling. Zij hebben deze indeling al rond voor de uitslag.’ De bijstelling komt dus ‘te laat’. Soms ook is er sprake van een krimpregio en is het vormen van brugklassen onderdeel van een ingewikkelde puzzel van het voortgezet onderwijs  om diverse schooltypes zo goed mogelijk toegankelijk en organisatorisch haalbaar te maken. In het algemeen houden vo-scholen organisatorisch beperkt tot geen rekening met deze fase van bijstelling. Dat kan dan niet alleen leiden tot herplaatsing op een ander niveau maar ook op een andere school of scholengemeenschap.

Directeuren oordelen divers over de recente wetgeving rond het schooladvies. De meeste schooldirecteuren vinden de huidige werkwijze een goede ontwikkeling en in het belang van de leerlingen. In de meeste gevallen zijn de schooladviezen passend bij de resultaten van de eindtoetsen. Soms vragen resultaten van de eindtoets om een nadere analyse, die schooldirecteuren met hun team aan willen aan gaan. In die gevallen zijn de resultaten van de hele klas significant hoger, maar soms ook significant lager dan verwacht. Het is van groot belang dat basisscholen een goed verwijzingsprotocol hebben. De directeur van de basisschool is eindverantwoordelijk voor het plaatsingsadvies.

Voor een aantal basisscholen is dit de allereerste keer dat zij met een eindtoets hebben gewerkt. Er worden diverse toetsen gebruikt. De Cito- eindtoets wordt het vaakst afgenomen, maar ook IEP, route 8 en  Avision worden genoemd.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws