De beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs, die 29 juni 2020 gepubliceerd is, maakt het mogelijk om intensieve samenwerking tussen speciale en reguliere scholen aan te gaan. Dit past in een bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen. Het indienen van een aanvraag voor het experiment voor het schooljaar 2021-2022 kan tot 1 mei 2021.

Met een geïntegreerde voorziening die meerdere onderwijssoorten aanbiedt, kunnen scholen kinderen een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om de samenwerking te zoeken voor zo’n geïntegreerde voorziening. Het steunpunt Passend onderwijs ondersteunt en begeleidt, in samenwerking met het NCOJ, de initiatieven en experimenten.

Met dit experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd, terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan (met hun eigen BRIN-nummers). Tijdens het experiment wordt op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.
De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen en meer informatie over aanmelding zijn te vinden in de beleidsregel.

Link

Gerelateerd nieuws