Tips voor onderwijsprofessionals bij werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Tegen welke dilemma’s bij de toepassing van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling lopen onderwijsprofessionals aan? Augeo Foundation maakte, in opdracht van het ministerie van VWZ, een factsheet over de ervaringen, belemmeringen en oplossingen bij het werken met de meldcode. De aansluitende campagne geeft onderwijsprofessionals tips en aanbevelingen.

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat bedoeld is om professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Regelmatig ervaren professionals, aandachtsfunctionarissen of organisaties belemmeringen bij het werken met de meldcode.

Uit de resultaten van een uitvraag onder onderwijsprofessionals komt naar voren dat zij relatief vaak het dilemma noemen dat niet duidelijk is welke partij moet handelen, wie de regie heeft als er meer partijen betrokken zijn, hoe ver de verantwoordelijkheid van het

onderwijs daar in gaat, en bij wie de verantwoordelijkheid op de langere termijn ligt.

De factsheet geeft de resultaten weer van de meldcode-uitvraag onder onderwijsprofessionals. Waar lopen zij tegenaan bij het werken met de meldcode? Dilemma’s die zij het vaak noemen:

  • Onzekerheid over signalen of wie de waarheid spreekt
  • Problemen met samenwerken in de keten bij signaleren
  • Onduidelijkheid waar de regie ligt na melden
  • Het bespreekbaar maken van zorgen met de ouders

Daarnaast uiten de onderwijsprofessionals in relatief veel situaties twijfel of het volgen van de meldcode wel zin heeft, vanwege het risico om de vertrouwensband met ouders en/of kind te beschadigen, en omdat hulp vervolgens niet of moeilijk op gang komt.

Er blijkt dat er zeker nog behoefte is aan meer kennis, vaardigheden en goede voorbeelden op het gebied van de meldcode. Op basis van de enquêteresultaten en inhoudelijke bijeenkomsten start Augeo daarom de campagne ‘Wijzer met de meldcode’. Schoolleiders kunnen hun teamleden hierop wijzen. Deelnemers ontvangen acht keer een mail met herkenbare vraagstukken en vooral veel tips, goede voorbeelden en oefeningen die zijn gebaseerd op ervaringen van professionals uit diverse sectoren. Iedereen die verplicht is te werken volgens de meldcode kan er (gratis) aan meedoen.

Link