Tijdelijke subsidieregeling plusvoorzieningen overbelaste jongeren

In het voorjaar van 2009 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid het adviesrapport “Vertrouwen in de school, over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren” uitgebracht.‘Overbelaste’ jongeren beschikken in principe over de capaciteiten om hun schoolloopbaan met minimaal een startkwalificatie af te sluiten, maar lopen door een opeenstapeling van problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in de directe omgeving) een groot risico op (maatschappelijke) uitval.Het Kabinet heeft besloten om vanuit het ‘Aanvullend Beleidsakkoord’ € 60 miljoen beschikbaar te stellen voor de (om)vorming van ‘plusvoorzieningen’ voor deze groep.Deze tijdelijke subsidieregeling geeft scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie-regio (RMC-regio) financieel de mogelijkheid één of meer plusvoorzieningen op of uit te bouwen.De subsidie geldt voor de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011 en wordt uitgekeerd aan de contactschool in de RMC-regio. Het is bedoeld voor alle scholen die (willen) deelnemen aan de plusvoorziening. Uitgangspunt bij de verdeling van de middelen over de RMC-regio’s is dat daar waar de problematiek het zwaarst is, het meest geld naar toe gaat. Het aandeel dat elke RMC-regio van het totale budget krijgt wordt berekend op basis van het aantal leerlingen vmbo leerjaar 3 en 4 en mbo niveau 1 en 2 dat een regio heeft afkomstig uit armoedeprobleemcumulatiegebieden.Het bevoegd gezag van de contactschool dient een subsidieaanvraag voor 15 oktober 2009 aan CFI te doen.Deze regeling geldt niet voor praktijkscholen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.