Onderwijsbond CNV sloeg medio december 2013 alarm over het gedwongen vertrek van oudere leraren. Dat besturen dit zouden doen om financiële redenen, is maar gedeeltelijk waar. “Het wordt tijd voor een maatschappelijk debat over het onderwijs”, vindt de AVS.

Dat ouder onderwijspersoneel steeds vaker te maken heeft met conflict- en ontslagsituaties, zoals Trouw op 12 december 2013 meldde (gebaseerd op cijfers van CNV Onderwijs), heeft volgens de AVS verschillende oorzaken:

 • De werkomstandigheden worden steeds zwaarder. De verantwoordingslast richting inspectie en overheden neemt toe, evenals het aantal taken dat aan scholen wordt toegedicht.
 • Ouders worden steeds veeleisender. Citoscores moeten omhoog en we moeten werken aan maatwerkonderwijs en Passend onderwijs. Allemaal terechte eisen, maar dat moeten we wel zien tegen het licht van steeds achterblijvende bekostiging.
 • De krimp waarmee scholen worstelen vraagt in veel gevallen ook om ander personeelsbeleid. Het mechanisme last in first out werkt zeer in het nadeel van jonge leraren. Het zijn juist de jonge leraren die de komende jaren, als de babyboomgeneratie met pensioen gaat, het onderwijs gaan dragen.
 • Schoolbesturen besteden nog steeds veel te weinig geld aan de professionalisering van leraren. Als je je vak niet (kunt) bijhouden, wordt het werk ook steeds zwaarder.

De toenemende druk en maatregelen leiden er, helaas vaker dan in het verleden, toe dat oudere leraren worden ontslagen. Soms is het eigen wens, soms is het tegen hun wens. Er zijn immers nog steeds veel mogelijkheden om eerder te stoppen. Het vertrek van oudere leraren is niet altijd gedwongen. Het komt ook voor dat oudere leraren en besturen gezamenlijk besluiten tot demotiebeleid. Dit beeld is overigens ook te zien bij directeuren. De AVS begeleidt in toenemende mate oudere schoolleiders die door hun besturen worden ontslagen.

Maatregelen
Het wordt echt tijd voor een maatschappelijk/politiek debat over wat we de komende jaren met ons onderwijs willen en wat we er voor over hebben. De AVS zet in op de volgende tien maatregelen:

 1. Leg het primaat voor onderwijs terug bij de school. Dat is de kern van ons onderwijs.
 2. Zorg voor op de 21e eeuw afgestemde onderwijsgebouwen, die aan dezelfde richtlijnen voldoen als werkruimten waar wij werknemers buiten het onderwijs in huisvesten.
 3. Zorg voor voldoende handen in de klas. Grotere groepen in ruime klaslokalen met voldoende middelen hoeven geen probleem te zijn, als er maar voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is.
 4. Geef de professional de ruimte om zijn eigen werk in te richten en maak hem of haar daar ook verantwoordelijk voor. Stel realistische doelen aan scholen.
 5. Verander de governance-structuur. Maak schoolleiders weer de ondernemers van vroeger en laat besturen kaderstellend en faciliterend optreden en toezicht houden op de kwaliteit, zonder dat dit de normale werkgever-werknemerrelatie hoeft te schaden. Met andere woorden: schaf de driedeling toezicht-bestuur-directie af en kom tot een tweelaagse governance-structuur: een kaderstellend, faciliterend en toezichthoudend bestuur en de schooldirectie.
 6. Stel na- en bijscholing verplicht. Maak haast met het Schoolleiders- en Lerarenregister. Ontwikkel lerende netwerken tussen scholen, schoolleiders en leraren.
 7. Zorg voor voldoende en stabiele financiering.
 8. Laat deskundige onderwijsinspecteurs scholen weer inspecteren waarbij ze niet kijken vanuit een toezichtkader, maar gaan functioneren als professionele externe assessors. Een inspectierapport moet aanleiding zijn tot dialoog, niet tot rankinglijstjes en afrekeningen.
 9. Stop met door de overheid afgedwongen centrale, gestandaardiseerde toetsen. Laat scholen weer zelf gaan over het meten van hun eigen kwaliteit. Dat scholen daarover dan rapporteren staat buiten kijf.
 10. Maar het meest belangrijke: spreek vertrouwen uit in het belangrijke werk dat professionals in de school doen. Zij bouwen immers aan het menselijk kapitaal van de toekomst.
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws