Tien miljoen voor excellente leerlingen

Stimuleringsprogramma voor cognitief talent
Basisscholen worstelen met de vraag hoe ze excellentie kunnen stimuleren. Staatssecretaris Dijksma wil daarom voor de jaren 2009 tot 2011 in totaal tien miljoen euro uittrekken voor excellente leerlingen in het basisonderwijs. Dit schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze haar stimuleringsprogramma voor cognitief talent toelicht. Tot nu toe werd vooral aandacht besteed aan achterstandsleerlingen en weinig aan kinderen met een voorsprong.

Het geld dat de staatssecretaris beschikbaar stelt, is bedoeld om projecten op te starten gericht op het stimuleren van excellente leerlingen en een bijpassende omgeving op basisscholen (anders aanbieden van leerstof of extra lessen). Dus niet voor het oprichten van aparte scholen voor hoogbegaafden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens vanuit het onderwijs om (hoog)begaafden meer uitdaging te bieden. Kinderen die iets sneller kunnen leren, krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. Dat is wel nodig: uit onderzoek blijkt dat ongeveer een derde van deze leerlingen niet meer wordt uitgedaagd, geen plezier meer heeft in het leren en zich gaat vervelen. Dat leidt tot onderpresteren en gedragsproblemen.

AVS voorzitter Ton Duif wijst erop dat met de investering van tien miljoen op een intelligente (!) manier moeten worden omgegaan. “Extra aandacht voor hoogbegaafden is belangrijk, maar zoals altijd is het bedrag niet veelzeggend.”

Dijksma heeft een concrete aanpak uitgewerkt voor het stimuleren van excellentie in het primair onderwijs. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hoogbegaafde kinderen; de staatssecretaris richt zich ook op begaafde kinderen (een IQ-score van 121 t/m 129) die niet onder de traditionele definitie van hoogbegaafdheid vallen (een IQ van 130 of hoger). Met voldoende waardering voor uitzonderlijk talent wil ze voorkomen dat (hoog)begaafde leerlingen zich buitengesloten voelen. “Deze kinderen zijn er bijvoorbeeld bij gebaat dat basisscholen – waar nodig in samenwerking met andere scholen in de directe omgeving of scholen voor voortgezet onderwijs en universiteiten – een rijke leeromgeving creëren. Bijvoorbeeld in de vorm van verrijkende onderwijsprojecten of `plusklassen´ met aandacht voor taal, literatuur, rekenen, wiskunde, techniek en wetenschap, wereldoriëntatie, vreemde talen (Engels), filosofie, sport en muziek”, stelt Dijksma in haar brief aan de Kamer. Ze wil basisscholen ondersteunen bij het omgaan met cognitief talent door 1) schoolbesturen te stimuleren tot het opzetten van excellentieprojecten op lokaal niveau, 2) het stimuleren van landelijke projecten (bijvoorbeeld het explosief groeiende Leonardoconcept: aparte klassen voor hoogbegaafde kinderen) en 3) het stimuleren van aanbod vanuit universiteiten voor basisscholen.

Het is de bedoeling nog in 2008 een regeling te publiceren op basis waarvan lokale en landelijke projecten kunnen starten in schooljaar 2009-2010. Basisscholen en andere partijen kunnen een startsubsidie krijgen voor excellentieprojecten op lokaal niveau en voor landelijke initiatieven waar basisscholen baat bij hebben als het gaat om het stimuleren van excellentie. Een commissie zal beoordelen welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Ook dit schooljaar nog wil Dijksma al een impuls geven aan enkele beloftevolle projecten. Met betrekking tot excellentie en toptalent in muziek en dans is de staatssecretaris ook in overleg over specifieke maatregelen, die buiten het kader van deze regeling en dit budget voor cognitief talent zullen vallen.

Meer informatie: www.minocw.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.