Basisscholen moeten de staat 32 miljoen euro terugbetalen voor onderwijs aan achterstandsleerlingen, kondigde minister Slob medio februari aan. De betreffende schoolbesturen kunnen niet allemaal aantonen dat ze dit geld rechtmatig ontvangen hebben. Tegelijkertijd is het totale onderwijsachterstandenbudget sinds 2011 met 160 miljoen afgenomen.

Schoolbesturen hebben bezwaar kunnen maken tegen de terugvordering van de middelen. Veel scholen hebben daar gebruik van gemaakt en in meer dan de helft van de gevallen is het bezwaar toegekend. Momenteel lopen er diverse beroepsprocedures van schoolbesturen tegen terugvorderingen. De 32 miljoen is dus nog niet definitief.

Onduidelijkheden
Al sinds de invoering van de gewichtenregeling in 2009 zijn er veel onduidelijkheden over de regeling bij scholen. Volgens minister Slob hebben scholen door het niet juist uitvoeren van de regeling over de afgelopen drie jaar gezamenlijk 32 miljoen euro onterecht ontvangen. Dat betekent niet dat zij de opgegeven achterstandsleerlingen niet op school hadden, maar zij hadden hun administratie destijds niet op orde. Aan de andere kant zijn er ook scholen die géén bekostiging hebben ontvangen, waar ze wel recht op hadden gehad.
Slob benadrukt dat het systeem gevoelig is voor fouten en misbruik, evenals de inspectie in een eerder stadium. De regeling laat veel ruimte voor interpretatie, misbruik en oneigenlijk gebruik, stelde de Algemene Rekenkamer jaren geleden ook al vast. De PO-Raad noemt de regeling te complex en administratief foutgevoelig.

Nieuwe indicator
De sectororganisatie roept de Tweede Kamer met klem op om in het (vervolg)debat over onderwijsachterstandenbeleid op 15 maart in te stemmen met invoering van de nieuwe indicator (nu is dat nog het opleidingsniveau van de ouders), inclusief herstel van het oorspronkelijke budget. Als de door de minister voorgestelde indicator wordt ingevoerd, hoeven scholen voortaan niet meer schriftelijk aan te tonen hoeveel achterstandsleerlingen ze hebben. Dit wordt dan voor iedere school automatisch berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe indicator van het CBS definieert een grotere doelgroep en voorkomt dat het reeds te lage budget nog lager wordt. De minister lijkt echter niet van plan het oorspronkelijk budget voor onderwijsachterstanden te herstellen. Bovendien zal het nieuwe systeem leiden tot een herverdeling van onderwijsachterstandsgeld. Er zijn scholen die volgens het nieuwe systeem meer geld krijgen, maar ook scholen die het met (veel) minder moeten doen. Sommige scholen dreigen er voor tientallen procenten in bekostiging op achteruit te gaan. Gemeenten zullen met dezelfde nieuwe formule gaan werken. Slob stelt een overgangsregeling voor om de financiële herverdeling geleidelijk te laten plaatsvinden.

Gerelateerd nieuws