Tekorten: pijnlijke keuzes nodig

De constante druk om de tekorten op te vangen, leidt tot grote werkdruk bij schoolleiders. Er is nauwelijks of geen tijd om te bedenken welke opties er zijn om de tekorten op te vangen en de mogelijke gevolgen daarvan helder te krijgen of goed te doordenken.

Lerarentekorten mogen niet alleen het probleem zijn van de scholen die er het hardst door worden geraakt. En de tekorten mogen ook niet de kansenongelijkheid verder vergroten. Dit zijn enkele conclusies uit het rapport Schaarste schuurt van de Onderwijsraad.

Het omgaan met de lerarentekorten is een collectieve opgave, die visie en inspanning vereist van alle schoolbesturen en schoolleiders, maar ook van andere bij het onderwijs partijen zoals de overheid en de samenleving

Het onderwijs zit te springen om schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel. Het rapport gaat niet zozeer op deze tekorten van schoolleiders en ondersteunend personeel in, maar focust op  twee oplossingsrichtingen voor het lerarentekort. Er moeten daarvoor pijnlijke keuzes gemaakt worden. De eerste optie is om het onderwijsaanbod in inhoud en tijd te beperken. De andere optie is te kijken naar de manier waarop het werk in scholen wordt georganiseerd en de aanwending van de mensen en middelen daarbij. Dit zijn ingrijpende opties met grote implicaties voor het beroep van de leraar, de onderwijskwaliteit en kansengelijkheid, meldt het rapport. Maar ook voor schoolleiders heeft dit, aldus AVS, grote gevolgen. De continu veranderende interne en externe omstandigheden hebben hun weerslag op de invulling van het vak schoolleider. Sterke schooldirecteuren zorgen voor sterke scholen, waar kinderen goed worden voorbereid op de toekomst. AVS speelt daarop in door in te zetten op goed werkgeverschap, een betere relatie tussen schooldirecteur en bestuur, eerlijke beloning (FUWA PO) en voldoende ondersteuning op school. Ook wordt er aan oplossingen voor de personeelstekorten in het onderwijs gewerkt, zoals een regionale aanpak, kweekvijvertrajecten en de werving van zij-instromers. 

Het rapport stelt dat genoemde opties vragen om een duidelijke inhoudelijke visie van schoolleiders en hun bestuurders. Blijvend goed onderwijs voor elke leerling verzorgen vraagt, aldus AVS, daarom ook om erkenning en waardering voor de cruciale rol van de schoolleiders hierin, een doorlopende professionele ontwikkeling en de verdere versterking en positionering van schoolleiders binnen de schoolorganisatie.

Link