Taskforce bso gaat wachtlijstenkinderopvang aanpakken

Staatssecretaris Dijksma van OCW laat inventariseren welke werkbare oplossingen er zijn om de huidige wachtlijsten in de buitenschoolse opvang aan te pakken. Een speciale taskforce bekijkt momenteel wat de oorzaken zijn en welke initiatieven op lokaal niveau worden ondernomen.

De taskforce zal vóór Prinsjesdag met concrete aanbevelingen komen. Ondanks de inspanningen van scholen en opvangorganisaties in een relatief kort tijdsbestek is er nog onvoldoende capaciteit en mankracht om aan de totale opvangvraag te voldoen. Veel scholen nemen hun toevlucht tot zogenaamde BSO-boxen, maar ondertussen kunnen nog duizenden kinderen geen gebruik maken van opvang.

Tijdens het Tweede Kamerdebat van 19 juni over het `Beleidsprogramma 2007-2011´, is de motie Tichelaar/ Rutte over knelpunten in de buitenschoolse opvang ingediend. In deze motie verzoekt de Tweede Kamer sluitende afspraken te maken met gemeenten over het oplossen van knelpunten op onder andere het gebied van vergunningen en gebouwen.

Daarnaast vraagt de Tweede Kamer in deze motie een inventarisatie te maken van de eventuele overige knelpunten en vóór Prinsjesdag een sluitend plan van aanpak aan te bieden over de maatregelen om de wachtlijsten weg te werken en de knelpunten op te lossen. De Taskforce Buitenschoolse opvang staat onder leiding van voorzitter Bruno Bruins en werd geïnstalleerd op 16 juli 2007. Op 1 september wordt de taskforce weer opgeheven.

Gemeentetoezicht
Uit het onderzoek `De tweede stap´ van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) blijkt bovendien dat nog niet alle gemeenten een voldoende toezicht- en handhavingsbeleid hebben geformuleerd. Met de invoering van de Wet Kinderopvang zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de houders van kinderopvangcentra en gastouderbureaus. Gemeenten laten het toezicht uitvoeren door de GGD.

Uit de enquête blijkt verder dat in 2006 bij 90 procent van de locaties het verplichte jaarlijkse onderzoek door de GGD heeft plaatsgevonden. Hiermee is het wettelijke aantal uit te voeren inspecties echter niet gehaald. Gemeenten noemen gebrek aan capaciteit bij de GGD als de voornaamste oorzaak.

Begin september lanceert de AVS een Scholenpanelonderzoek over de bso-verplichting. AVS leden kunnen in deze bso-monitor hun mening geven over de verplichting, de verwachte en feitelijke vraag van ouders, de manier waarop de aansluiting geregeld is en geconstateerde knelpunten. Met de bevindingen kan ondersteuning afgestemd worden op de vragen en knelpunten en kan de AVS een onderbouwd verhaal presenteren bij het ministerie van OCW, om betere voorwaarden te creëren.

Meer informatie
Het rapport `De tweede stap´ kunt u downloaden via http://www.iwiweb.nl/ (Publicaties). Meer algemene informatie: http://www.schoolenopvang.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.