Decentralisatie van de onderwijshuisvesting is een succes, stelt minister Van der Hoeven naar aanleiding van de monitor onderwijshuisvesting over 2004. De meeste gemeenten gaan goed om met hun nieuwe taken.

Sinds 1997 is de verantwoordelijkheid voor bouw en onderhoud van scholen met het bijbehorende rijksbudget aan de gemeenten overgedragen. In 2004 hebben gemeenten samen 1,23 miljard euro uitgegeven aan onderwijshuisvesting. Het totaal beschikbare budget was 1,29 miljard euro. Van der Hoeven wil wel nagaan wat de oorzaak is van dit verschil van vijf procent. Het verschil baart haar echter geen zorgen, omdat een van de uitgangspunten van de decentralisatie juist was dat gemeenten individuele afwegingen kunnen maken. Gemeenten blijken over het algemeen goed naar de toekomst te kijken: zon 76 procent zegt naast het wettelijk verplichte jaarprogramma ook een meerjarenplan te maken voor onderwijshuisvesting. Ook de bouw van nieuwe scholen is de afgelopen jaren toegenomen.

Onderlinge verschillen
Tussen de gemeenten onderling blijken grote verschillen te bestaan. Gemeenten laten bij het vaststellen van het maximum dat ze willen uitgeven aan onderwijshuisvesting vaak de plaatselijke omstandigheden meewegen. Sommige gemeenten hanteren daardoor een maximum dat onder het budget ligt, andere zijn bereid meer uit te geven. Dit laatste is met name het geval in steden met meer dan 100.000 inwoners en wordt onder andere veroorzaakt door uitgaven voor scholen voor speciaal onderwijs. Kleinere gemeenten houden gemiddeld geld over, omdat zij meestal geen VO-scholen hoeven te huisvesten. Dit verschil wil Van der Hoeven ondervangen door een nieuwe verdeling in het gemeentefonds in 2006.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws