Subsidies en wijzigingen per januari voor onderwijs

In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in voor de sector onderwijs. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen, zoals aangegeven door het ministerie van OCW.

Subsidie regionale aanpak lerarentekort

Vanaf 15 januari kunnen schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor de aanpak van het lerarentekort. Het doel is om regionale samenwerking te stimuleren, bij voorkeur ook met andere partijen, zoals gemeenten en transfercentra. Per regio is maximaal 250.000 euro beschikbaar voor het primair onderwijs en 250.000 euro voor het voortgezet onderwijs. Als ook het mbo meedoet, kan er 75.000 euro extra worden aangevraagd. De vier grote steden krijgen elk een miljoen euro.

Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen vanaf 2019 een subsidie van 20.000 euro aanvragen voor onderwijsassistenten die in dat jaar starten met de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Dit is een van de maatregelen in de aanpak van het lerarentekort. Met de subsidie worden besturen deels gecompenseerd in de kosten voor het collegegeld en het studieverlof van een onderwijsassistent.

Subsidieregeling zij-instroom verhoogd

In het besluit wijziging van het subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom is bekendgemaakt dat een bedrag van  1 miljoen euro is toegevoegd aan de subsidieregeling. Zij-instromers kunnen ook bijdragen om het lerarentekort te verminderen.

Subsidie hoogbegaafdheid

Vanaf 2019 is in totaal 15 miljoen euro per jaar beschikbaar voor samenwerkingsverbanden zodat zij kunnen zorgen voor goed onderwijs voor hoogbegaafden in hun regio. Het bedrag wordt verdeeld op basis van het aantal leerlingen per samenwerkingsverband.

Verlenging van de subsidie praktijkleren

De subsidieregeling praktijkleren is tot en met 2023 verlengd. Met de subsidie worden werkgevers gestimuleerd om praktijkplaatsen en werkplaatsen aan te bieden. De subsidie van maximaal 2.700 euro per praktijk- of werkplaats is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student en een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten.

Wetswijziging om jongeren zonder startkwalificatie beter te ondersteunen

Door de wetswijziging wordt de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten structureel geregeld. Bovendien wordt de aanpak verbreed naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is. De wet wordt aangepast om jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal te ondersteunen in het vinden van een passende plek. Dat gaat gebeuren door betere samenwerking van partijen uit onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid.

Links

Downloads