Subsidieregelingen en infographic overgang po-vo

Het ministerie van Onderwijs riep scholen vorig jaar al op om leerlingen in groep 8 kansrijk te adviseren bij de overstap naar de middelbare school. Ook dit jaar vindt het ministerie dat deze kinderen het voordeel van de twijfel moeten krijgen bij het uitdelen van het schooladvies. Dit geldt overigens niet alleen voor de basisscholen, maar ook voor de middelbare scholen. Als brugklassers aan het eind van hun eerste jaar een bespreekgeval zijn, verdienen ook zij het voordeel van de twijfel te krijgen bij de overgang naar het tweede jaar. Het ministerie stelt verschillende subsidies ter beschikking om te zorgen dat zo veel mogelijk brugklassers goed van start gaan in het voortgezet onderwijs.

Doorstroomprogramma’s po-vo

Zo is er de subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo (de aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april). Deze subsidie is bedoeld voor leerlingen van laagopgeleide ouders. Bij gelijke eindtoetsscores, krijgen deze kinderen over het algemeen een lager schooladvies dan klasgenoten met hoogopgeleide ouders, mede omdat blijkt dat leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed presteren. Door deelname aan een doorstroomprogramma kunnen deze leerlingen hun kennis en vaardigheden vergroten, zodat ze op de middelbare school een grotere kans maken om het beoogde niveau te halen.

Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie inhoudelijke leerlijnen:

  • Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en rekenen.
  • Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo.
  • Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld het vergroten van ouderbetrokkenheid, vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving, versterken van sociale vaardigheden enz.

Brede brugklassen

De overheid wil graag brede brugklassen stimuleren met de subsidie Heterogene brugklassen, die onderdeel uitmaakt van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met dit extraatje moet het makkelijker worden om leerlingen met verschillende leerniveaus samen te brengen in een brugklas. Op die manier wordt het definitieve selectiemoment uitgesteld en dat kan de kansengelijkheid vergroten. De aanvraag moet voor 19 april gedaan zijn.

Capaciteitentesten

In april 2020 sloten de scholen vanwege corona. Kinderen uit groep 8 hebben toen geen eindtoets gemaakt. Nu blijkt dat deze leerlingen gemiddeld een lager schooladvies ontvingen en op een lager niveau instroomden op het voortgezet onderwijs. Met de Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs toetsen afnemen in het eerste en tweede leerjaar om het best passende onderwijsniveau van deze leerlingen te meten. 

Infographic – Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

Het ministerie van OCW heeft een infographic ontwikkeld die onderwijsprofessionals een overzicht geeft van diverse oproepen en handvatten voor het po en vo om leerlingen op weg te helpen bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De infographic is bedoeld voor leraren, interne begeleiders, schoolleiders en schoolbesturen. 

Geactualiseerde versie Handreiking schooladvisering

Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde versie van de Handreiking schooladvisering gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in groep 8.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Links