Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd

Op 18 mei 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden (maximaal een dag per week) voor de klas zetten om het lerarentekort aan te vullen. Deze ‘docenten zonder pabodiploma’ mogen alleen vakken buiten het kerncurriculum geven. Het betreft een vierjarig experiment.

Deze regeling is bedoeld voor de deelnemende besturen aan de noodplannen in de vijf gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Besturen die niet deelnemen aan gemaakte afspraken in de noodplannen, kunnen op basis van deze regeling geen aanspraak maken op deze subsidie. Hierbij is gekozen voor een brede definitie van zij-instroom. Dit biedt besturen en opleidingen de mogelijkheid om te kijken wat het beste past bij de ambities. Er kan ook voor worden gekozen de subsidie alleen te gebruiken voor zij-instromers in het beroep.
Op verzoek van de besturen wordt uitgegaan van een subsidieregeling van vier schooljaren. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten schoolbesturen samen met één of meer lerarenopleidingen in afstemming met de gemeente een activiteitenplan indienen. Het activiteitenplan bouwt voort op de reeds opgestelde noodplannen van de vijf gemeenten. De subsidie wordt uitsluitend toegekend wanneer er sprake is van cofinanciering. Dat kan geschieden in de vorm van financiële middelen, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van de inzet van personeel of arbeidstijd. Cofinanciering onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de aanpak van de tekorten.

Het activiteitenplan dat opgesteld moet worden, bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de doelen en resultaten die worden nagestreefd. Ook wordt beschreven hoe de integrale aanpak leidt tot verbetering van de opleiding en begeleiding van zij-instromers. De activiteiten zijn gericht op het voortraject om tot een goede selectie van zij-instromers te komen, inrichting van het (maatwerk)opleidingstraject en de begeleiding op de scholen en het behoud van zij-instromers. Het integrale karakter komt tot uitdrukking in bijvoorbeeld de visie op zij-instroom en afspraken over de (gezamenlijke) intake van zij-instromers, het valideren van de eerder verworven competenties, de aansluiting tussen de opleiding en de praktijk op de scholen en de werkplekbegeleiding.

De activiteiten moeten worden uitgevoerd gedurende de schooljaren 2020–2021 tot en met 2023–2024. Ook is er ruimte om, zodra de subsidieaanvraag is ingediend, te starten met de uitvoering van het activiteitenplan, vooruitlopend op schooljaar 2020–2021.

De plannen waarvoor subsidie is toegekend, komen beschikbaar via www.aanpaklerarentekort.nl. Hierdoor kunnen alle partijen op regionaal en landelijk niveau breed kennis over de aanpakken opdoen en delen.

De aanvragen kunnen vanaf 19 mei 2020 tot en met 7 juni 2020 ingediend worden en bevat een activiteitenplan en een begroting.

Links

Downloads