Subsidieregeling zij-instroom 2009-2011 VO

De minister kan subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag voor het voortgezet onderwijs voor activiteiten in het kader van het begeleiden van een zij-instromer, waaronder in elk geval valt:het laten uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek betreffende een zij-instromer;het afgeven van een geschiktheidsverklaring aan een zij-instromer;het laten volgen van scholing door een zij-instromer;het geven van verlof aan een zij-instromer; ofhet laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek betreffende een zij-instromer.SubsidiebedragDe subsidie bedraagt € 19.000 per zij-instromer.Vereisten subsidie-aanvraagDe aanvraag voor de subsidie geschiedt overeenkomstig het bij de circulaire gevoegde formulier.Indiening aanvraagDe aanvraag voor de subsidie wordt ingediend vóór 31 december van het betreffende jaar.Verplichtingen subsidieontvanger zij-instroomDe subsidieontvanger spant zich in om de zij-instromer in staat te stellen zijn onderwijsbevoegdheid te behalen.De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die er op gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van ontwikkeling van het beleid.De subsidieontvanger geeft aan door of namens de minister aangewezen ambtenaren op verzoek inzage in de administratie en alle inlichtingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn te verstrekken om een juist inzicht te verkrijgen in de besteding van de subsidie. Tot deze administratie behoren in elk geval de volgende bescheiden:de geschiktheidsverklaring of het bewijs dat met goed gevolg een bekwaamheidsonderzoek is afgelegd; ende scholings- en begeleidingsovereenkomst.De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Informatie Beheer Groep van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden relevante stukken overlegd. Informatie: OCW-regeling 6 mei 2009, kenmerk DL/B-2009/110284

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.