Vanaf half februari nieuwe aanvraagronde

De subsidieregeling ‘Vrijroosteren van leraren’ bood 24 schoolbesturen in po en vo in de schooljaren 2017/18 en 2018/19 de kans om hun leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en hun leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden. De eerste resultaten zijn positief, hoewel er ook knelpunten zijn. Dat blijkt uit de monitoring en evaluatie van de eerste tranche scholen die gebruik hebben gemaakt van deze subsidieregeling, die onder het Actieplan Gelijke Kansen valt.

Het doel van de subsidieregeling is enerzijds de professionalisering van leraren en anderzijds het bieden van ondersteuning specifiek aan achterstandsleerlingen.

De belangrijkste opbrengst van de professionalisering van leraren is dat hun vaardigheden zijn verbeterd, op didactisch en/of pedagogisch gebied. Daardoor voelen leraren zich competenter om goed les te geven en/of leerlingen te begeleiden. Vo-leerlingen geven aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen, voelen zich meer gezien en gehoord, geven aan het beter te doen in de klas en hebben meer studievaardigheden, leerstrategieën en reflectievaardigheden ontwikkeld. In het po signaleren de leerkrachten ook vooruitgang bij de leerlingen op cognitief en metacognitief gebied.

Belangrijke succesfactoren zijn:

  • De subsidiemaatregel biedt meer tijd en ruimte om aan de activiteiten te besteden (zowel voor professionalisering als leerlingbegeleiding). Leraren ervaren dat zij nu tijd kunnen besteden aan activiteiten die zij belangrijk vinden, maar normaal gesproken niet uit kunnen voeren;
  • de subsidiemaatregel draagt bij aan structuur en regelmaat in de activiteiten. De vo-leerlingen die de onderzoekers gesproken hebben geven aan vooral tevreden te zijn over het een-op-een contact met de leraren en de mogelijkheid om aan persoonlijke doelen te werken.

Uit de casestudies kwam naar voren dat het lerarentekort een belangrijk knelpunt is. Andere knelpunten zijn:

  • het verloren gaan van kennis door het verloop van leraren en onvoldoende overdracht naar collega’s;
  • activiteiten die onvoldoende aansluiten bij de behoeften van de leraren;
  • gefragmenteerde inzet van middelen en een grote hoeveelheid kleinere en grotere doelen.

Nieuwe aanvraagronde

Twintig schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen binnenkort gebruikmaken van de derde subsidieronde ‘Vrijroosteren leraren’ voor de periode 2021-2023. De nieuwe regeling verschilt op enkele punten. Zo moeten leraren betrokken worden bij het opstellen van het activiteitenplan. De subsidieregeling wordt in januari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Alleen scholen met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand komen in aanmerking voor de subsidie. Bij de regeling wordt gepubliceerd voor welke scholen dit geldt. Aanvragen is mogelijk vanaf half februari via dus-i.nl. De sluitingsdatum van de aanvraagperiode is 1 april 2021.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links