Subsidieregeling voor reïntegratie

Een docent of leraar is langdurig ziek of afwezig op school. De communicatie tussen de leiding en de medewerker gaat maar moeizaam en mondjesmaat. Een succesvolle terugkeer in het arbeidsproces lijkt een utopie. De subsidieregeling Stimulans biedt een extra steuntje in de rug.

Stimulans is een subsidie die in het leven geroepen is door de sociale partners in het onderwijs. De subsidieregeling is bedoeld om moeizame of vastgelopen rentegratietrajecten van (langdurig) zieke werknemers weer op gang te brengen, met tussenkomst en begeleiding van een onpartijdige deskundige: de rentegratiedeskundige Onderwijs. Iedereen heeft er baat bij als (langdurig) zieken opnieuw aan de slag kunnen. Daarom is er extra geld beschikbaar gesteld. Deze afspraken zijn vastgelegd in de onderwijs- CAO. De subsidiebedragen kunnen behoorlijk oplopen: tot maximaal 4.000 euro per rentegratietraject. Tot dit maximumbedrag worden alle kosten vergoed die een relatie hebben met de begeleiding van de zieke werknemer. Er wordt wel een eigen bijdrage van 25 procent van de kosten aan de werkgever gevraagd. Voorheen kwamen deze kosten echter volledig voor rekening van de werkgever.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van Stimulans moet de betrokkene werkzaam zijn in het PO of VO. Ook dient er sprake te zijn van langdurige (6 maanden of langer) ziekte of afwezigheid en betreft het een moeizame of complexe terugkeer in het arbeidsproces.

Enkele andere voorwaarden in het kort:
o vergoeding en begeleiding vindt altijd plaats met tussenkomst van de reïntegratiedeskundige Onderwijs van het Vervangingsfonds
o bij zowel lichamelijke als psychische klachten (burn-out, stress) is er sprake van een vergoeding;
o alle begeleiding komt (in principe) voor vergoeding in aanmerking, als deze een oplossing kan bieden voor de problemen.

Meer informatie over de nieuwe regelingkunt u vinden op de website van het Vervangingsfonds. Kijk op http://www.vfpf.nl/bij
het thema Verzuim & Reïntegratie > Producten en Diensten. U kunt ook contact opnemen met de Reïntegratie AdviesDesk
Onderwijs van het Vervangingsfonds, tel. 045-5798181.

Actueel
Kader Primair 4 – December 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.