De pilot tweetalig primair onderwijs is verlengd tot en met schooljaar 2022/2023. Een bevoegd gezag kan bij Nuffic subsidie aanvragen voor de vervolgpilot.

De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs is een vervolg op de Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs uit 2014. Op grond van artikel 9, lid 13a, van de Wet op het primair onderwijs in samenhang met artikel 34.12 van het Besluit bekostiging WPO, kan ten hoogste 15 procent van het onderwijs worden gegeven in de Engelse, Duitse of Franse taal.

Op grond van de subsidieregeling bieden 19 scholen in het primair onderwijs (po) 30 tot 50 procent van de onderwijstijd in het Engels, Frans of Duits aan. Het doel van de pilot en de vervolgpilot is om de uitvoerbaarheid en de effecten van deze uitbreiding van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal in beeld te brengen. Op basis hiervan kan worden afgewogen of het wenselijk is om dit voor alle scholen toegankelijk te maken.

Aanvankelijk was de pilot ingesteld tot het einde van schooljaar 2018/2019. Omdat scholen tweetalig primair onderwijs hebben aangeboden vanaf groep 1, hebben leerlingen op de pilotscholen tot groep 5 gebruik kunnen maken van deze uitbreiding van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal.
Om ook zicht te krijgen op de effecten van de pilot in de bovenbouw van het primair onderwijs is besloten om de pilot te verlengen tot en met schooljaar 2022/2023 en een vervolg te geven aan de subsidieregeling. De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs bevat de voorwaarden en verplichtingen waaraan een bevoegd gezag moet voldoen om een financiële bijdrage van de Minister van OCW te ontvangen voor de doorontwikkeling van tweetalig primair onderwijs op hun school.

De Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs is uitsluitend bedoeld voor de bevoegde gezagen van de 19 scholen die hebben deelgenomen aan de pilot tweetalig primair onderwijs. Deze scholen hebben expertise opgebouwd om tweetalig primair onderwijs vorm te geven op hun scholen en krijgen door deelname aan de vervolgpilot de mogelijkheid om hun expertise ook in te zetten in de bovenbouw van het po.

Downloads

Gerelateerd nieuws