Subsidieregeling tweede lerarenopleiding passend gemaakt

De Subsidieregeling tweede lerarenopleiding is op 1 oktober 2020 in werking getreden. De subsidieregeling heeft als doel het voor leraren financieel aantrekkelijk te maken om een tweede lerarenopleiding te volgen die opleidt tot een bevoegdheid en waarvoor instellingscollegegeld moet worden betaald. De hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag is voor de inwerkingtreding van de regeling bepaald aan de hand van gegevens die bij DUO beschikbaar zijn.

Deze gegevens waren bij de inwerkingtreding beperkt en het aantal te verwachten aanvragen was moeilijk in te schatten. Inmiddels – één jaar na de inwerkingtreding van de subsidieregeling – is meer bekend over het aantal aanvragen en het gemiddelde bedrag aan instellingscollegegeld dat de aanvragers moeten betalen.
Het maximale subsidiebedrag is verhoogd van 3.500 naar 6.000 euro per studiejaar.

Door de hoogte van het subsidiebedrag te wijzigen en mogelijk te maken dat ook voor een tweede studiejaar subsidie wordt aangevraagd, zal de tegemoetkoming beter passen bij de hoogte van het gemiddelde en modale instellingscollegegeldtarief en zal de tegemoetkoming waarschijnlijk beter passend en doelmatiger zijn. Deze regeling maakt daarom mogelijk dat – met ingang van het studiejaar 2021–2022 – ook voor een tweede studiejaar van een lerarenopleiding subsidie kan worden aangevraagd. Het doel hiervan is het volgen van een tweede lerarenopleiding nog aantrekkelijker te maken en leraren een stimulans te geven in het onderwijs te (blijven) werken.

De ‘gewijzigde Subsidieregeling tweede lerarenopleiding in verband met het mogelijk maken dat voor een eerste of tweede studiejaar afzonderlijk subsidie wordt aangevraagd, een verhoging van het subsidiebedrag per studiejaar, alsmede de toevoeging van een bepaling omtrent de betaling van het subsidiebedrag’ van 10 september 2021 is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden