Werken aan je persoonlijke ontwikkeling als leerkracht en tegelijkertijd bezig zijn met team- en schoolontwikkeling. Dat is de kern van de nieuwe subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs. Met deze beurs volgen twee of meer leerkrachten (van een school of schoolbestuur) een masteropleiding waarbij een specifiek ontwikkelpunt van hun school centraal staat. Ook is er ruimte voor het op maat maken van het opleidingstraject. Aanvragen kan vanaf 1 mei tot en met 15 oktober 2017.

Uit de evaluatie van de Lerarenbeurs is gebleken dat leraren en schoolleiders vinden dat het volgen van een masteropleiding de kwaliteit van onderwijs verbetert. Daarnaast is gebleken dat er echter wel ruimte is om de kennis en vaardigheden die deze leraren in kunnen brengen nog sterker zijn in te zetten voor schoolontwikkeling. Verder is geconstateerd dat minder dan de helft van de aanvragers van een Lerarenbeurs afspraken maakt over de gevolgen na afloop van de opleiding.
Er is nog onvoldoende nagedacht over de rol die masteropgeleide leraren binnen de school kunnen spelen na de opleiding en de ondersteuning die daarbij kan worden geboden door de school en het bevoegd gezag. In het onderzoek ‘Vraag en aanbod nascholing leerkrachten primair onderwijs’ worden kansen om deelname aan en betere benutting van masteropleidingen te verhogen dan ook gezocht in een betere samenwerking tussen de leraar, het lerarenteam, de schoolleiding, het bevoegd gezag en de opleiding. Daarnaast geeft de tussenmeting van het onderzoek ‘Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving’ aanleiding om het opleidingstraject minder individualistisch te maken en te zorgen voor een betere en duurzame inbedding van de opgedane kennis in de eigen schoolorganisatie of binnen het eigen schoolbestuur.

Subsidieregeling
Om te stimuleren dat de kennis en vaardigheden breed worden gedragen heeft staatssecretaris Dekker van OCW de Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs in het leven geroepen.
De minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor:
a. de kosten voor het volgen van dezelfde masteropleiding door leraren van een lerarenteam;
b. vervanging van deze leraren tijdens het volgen van de masteropleiding; en
c. vervanging van deze leraren om de tijdens de masteropleiding opgedane kennis te benutten voor schoolontwikkeling in de eigen school na het volgen van de masteropleiding.

In aanvulling op de subsidie kan subsidie worden verstrekt voor:
a. activiteiten om andere leraren in de school te betrekken bij het benutten van de kennis of
b. afstemming met het desbetreffende opleidingsinstituut om de masteropleiding beter aan te laten sluiten op de behoefte van de school of het bevoegd gezag.

De subsidie wordt, afhankelijk van het onderdeel waar het voor wordt aangevraagd, verstrekt voor ten hoogste één studiejaar of twee studiejaren.

Aanvragen
Een aanvraag tot subsidieverstrekking bevat een activiteitenplan en begroting.
Verder is aan de aanvraag een aantal verplichtingen verbonden, waaraan voldaan moet worden om voor de subsidie in aanmerking te komen. Zo is onder andere bepaald wanneer met de masteropleiding moet zijn begonnen.
In 2017 kan tussen 1 mei tot en met 15 oktober en in 2018 kan tussen 1 april tot en met 15 oktober subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt aangevraagd door het bevoegd gezag van de school of scholen waar de leraren werkzaam zijn. Ook ondertekenen de betrokken schoolleider of schoolleiders en leraren van het lerarenteam de aanvraag.
Voor de aanvraag van subsidie wordt een door de minister vastgesteld modelformulier gebruikt dat is bekendgemaakt op de website www.dus-i.nl.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen