Met ingang van 1 april 2018 zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd in de Subsidieregeling Lerarenbeurs. Onder andere de subsidiebedragen naar studieverlofuur zijn aangepast.

De Subsidieregeling lerarenbeurs stelt leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) in staat subsidie aan te vragen voor het volgen van een geaccrediteerde deficiëntie-, bachelor- of masteropleiding. De lerarenbeurs wordt verstrekt voor één opleiding en dient per studiejaar te worden aangevraagd. De lerarenbeurs bestaat uit twee subsidies die de leraar kan aanvragen: a. subsidie voor studiekosten ter dekking van de kosten van studie, studiemiddelen en reiskosten; b. subsidie voor studieverlof, waardoor de werkgever de leraar studieverlof kan verlenen en een vervanger kan aanstellen.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht:
– het project VierSlagLeren is beëindigd, waardoor de begripsbepaling kan komen te vervallen;
– de verwijzingen naar bachelor- en masteropleiding in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn in verband met een wijziging in die wet aangepast;
– het subsidiecriterium dat een leraar ingeschreven dient te staan in registerleraar.nl, komt te vervallen omdat per 1 augustus 2017 leraren zich niet meer kunnen aanmelden voor het vrijwillige lerarenregister. Inschrijving in het lerarenregister wordt in de toekomst verplicht gesteld;
– voor startende leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs die deelnemen aan het project VierSlagLeren gold de uitzonderingsbepaling op het subsidiecriterium dat een leraar als bevoegd leraar werkt of gewerkt heeft, omdat hij/zij meestal niet aan deze voorwaarde kon voldoen. Deze uitzonderingsbepaling komt te vervallen omdat het project VierSlagLeren is beëindigd;
 steekproefsgewijs wordt de aanvragers verzocht aan te tonen dat ze voldoen aan de subsidiecriteria en de prestatieverplichting om in een studiejaar vijftien studiepunten te behalen;
– de aanpassing van de subsidiebedragen voor studieverlof. Deze zijn per studieverlofuur:
a. basisonderwijs: € 37,79;
b. speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs: € 39,58;
c. voortgezet onderwijs: € 42,86.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend