Op 22 juli 2021 heeft de minister van OCW de Subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor scholen om innovatieve plannen te ontwikkelen die tegemoetkomen aan het duurzaam realiseren van twee lesuren bewegingsonderwijs, uren bewegingsonderwijs bovenop die twee lesuren of het stimuleren van extra bewegen in brede zin.

In 2023 moeten alle scholen in het (speciaal) basisonderwijs en in het speciaal onderwijs, niet zijnde voortgezet speciaal onderwijs, voldoen aan de wettelijke verplichting van het aanbieden van twee lesuren bewegingsonderwijs per week.

De subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die zich willen inspannen meer bewegingsonderwijs te geven. Dit om aan de aankomende wettelijke eis van ten minste twee uur bewegingsonderwijs per week te kunnen voldoen of om bovenop de reeds ingeregelde twee uur meer bewegingsonderwijs te realiseren door meer lessen bewegingsonderwijs of bewegen door de schooldag heen in te regelen.

Omdat de oorzaken en knelpunten voor iedere school anders zijn, is maatwerk nodig. De regeling voorziet in financiële ondersteuning waarmee organisatorische capaciteit in de vorm van een procesbegeleider te realiseren is. De procesbegeleider is degene de scholen begeleidt naar het duurzaam verankeren van minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs in de week of beweging gedurende de schooldag. Dit kan bijvoorbeeld een ervaren vakleerkracht zijn, of een andere professional met kennis op het gebied van bewegingsonderwijs.
Scholen kunnen met deze middelen een procesbegeleider aanstellen die werkt aan een van de twee gestelde doelen duurzaam bewerkstelligen. Deze procesbegeleider coördineert, organiseert en zoekt (indien nodig) de samenwerking met andere scholen/schoolbesturen, gemeenten, sportbedrijven et cetera om te komen tot structurele oplossingen.

Ieder schoolbestuur kan per tijdvak één aanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro per bevoegd gezag voor de subsidieperiode voor deelname met één school. Het uitgekeerde bedrag is afhankelijk van de ingediende begroting. De subsidie kan alleen worden ingezet voor het uitkeren van de uren van de procesbegeleider, niet voor materiële kosten. Voor elke volgende school die deelneemt, ontvangt het bevoegd gezag een extra subsidie van maximaal 15.000 euro per extra deelnemende school tot een maximum van 85.000 euro per bevoegd gezag.

De aanvraag kan worden ingediend van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021; en, als na de subsidieverstrekking naar aanleiding van het eerste tijdvak nog een bedrag resteert, van 15 februari 2022 tot en met 15 maart 2022.

De Subsidieregeling impuls en innovatie bewegingsonderwijs is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nlGerelateerd nieuws