Subsidieregeling heterogene brugklassen verlengd

In het Coalitieakkoord Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst is afgesproken brede en verlengde brugklassen te (blijven) stimuleren, door de incidentele subsidie voor brede brugklassen uit het Nationaal Programma Onderwijs structureel te maken. Op de OCW-begroting is hiervoor vanaf 2024 structureel € 55,5 mln. gereserveerd. Voor 2023 is een bedrag van € 21,25 mln. gereserveerd op de OCW-begroting.

Op 30 september 2021 is de Subsidieregeling heterogene brugklassen gepubliceerd met het doel om scholen in het voortgezet onderwijs te stimuleren om (meer, breder samengestelde of langere) heterogene brugklassen in te richten: klassen in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs waarin leerlingen van twee of meer schoolsoorten of leerwegen bij elkaar zitten zodat leerlingen meer tijd hebben om op het voor hen best passende niveau te komen.

De subsidieregeling was onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs en is mede gericht op het vergroten van kansengelijkheid van leerlingen. De subsidie (€ 100.000 per vestiging) is bedoeld als tegemoetkoming in de transitiekosten die gemaakt moeten worden voor de introductie, verlenging, verbreding, uitbreiding, verbetering of doorontwikkeling van heterogene brugklassen.

We zullen je de technische uitleg besparen (zie daarvoor de toelichting in de aangepaste regeling) maar het komt er op neer dat de regeling wordt verlengd en dat scholen tussen 21 augustus en 22 september 2023 alsnog een subsidieaanvraag kunnen indienen.