De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo, wordt verlengd tot 1 augustus 2019.
 
Sinds begin 2018 buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces wordt het curriculum in het funderend onderwijs vernieuwd. Het beleidsdoel is te komen tot een herijking van de kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs, die meer houvast voor leraren en scholen in de onderwijspraktijk biedt. De deelnemers aan deze curriculumherziening worden gedeeltelijk vrijgesteld en vervangen. Hiervoor is de regeling ingesteld. Een bevoegd gezag wordt financieel gecompenseerd voor deelname van een leraar of schoolleider aan een ontwikkelteam of voor deelname van een school als ontwikkelschool ten behoeve van de landelijke curriculumherziening in po en vo.
 
De mogelijkheid om subsidie te krijgen voor het vervangen van een leraar of schoolleider op grond van de Subsidieregeling curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders po en vo wordt verlengd tot 1 augustus 2019 (de minister kan bepalen dat de activiteiten uiterlijk worden uitgevoerd voor 17 oktober 2019; dit leidt niet tot wijziging van de hoogte van de subsidiebedragen). De bedragen voor de verlengingsperiode in 2019 zijn tot stand gekomen door de gemiddelde tarieven te hanteren van de Regelingen gemiddelde personeelslasten po en vo 2018-2019 en deze te vermenigvuldigen met het aantal verwachte uren per individu in een ontwikkelteam.

De opbrengsten van de ontwikkelteams per leergebied worden in het voorjaar van 2019 afgerond en openbaar gemaakt. Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat vervolgens tijd wordt genomen om het geheel aan opbrengsten met het onderwijsveld te bespreken, ook om daarmee de bekendheid en betrokkenheid te vergroten. Tevens kunnen de ontwikkelteams in deze periode de samenhang tussen de leergebieden versterken en waar nodig de bouwstenen verder aanscherpen. De ontwikkelteams en ontwikkelscholen vervullen hierin een essentiële rol. In de toelichting van de huidige subsidieregeling is opgenomen dat de gesubsidieerde activiteiten tot en met januari 2019 verricht moeten worden. Daarom wordt de Subsidieregeling curriculumontwikkeling po en vo verlengd.

Omdat de subsidiebeschikkingen voor vervanging van een leraar of schoolleider tot 1 februari 2019 op grond van artikel 9 al zijn vastgesteld, krijgen alle subsidieontvangers een gewijzigde vaststellingsbeschikking. Hierover zijn zij vooraf geïnformeerd. De betaling van het resterende bedrag voor de periode vanaf 1 februari 2019 geschiedt eveneens ineens.

Stand van zaken curriculumontwikkeling
Op 7 mei 2019 is er een 'publieksversie curriculumontwikkeling' klaar. Die wordt dan breed bekend gemaakt. Er volgen stakeholders- en consultatiebijeenkomsten inclusief mogelijkheid tot online feedback. Iedereen kan dan op de plannen reageren. Na de bijeenkomsten wordt een en ander verwerkt. Na de zomervakantie wordt het eindresultaat aangeboden aan de minister.
Met curriculumontwikkeling wordt beoogd:

  • Komen tot een curriculum waarin duidelijk wordt wat leerlingen moeten kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn op hun toekomst.
  • Samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen.
  • Zorgen voor doorlopende leerlijnen: een soepele overgang van de voorschoolse periode naar het po, van po naar vo en van vo naar het vervolgonderwijs.
  • Overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen.
  • Duidelijkheid bieden aan scholen: wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling?
  • Een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs.

Links

Gerelateerd nieuws