Vanaf het schooljaar 2008 – 2009 komt er 20 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanstellen van minimaal 1.550 extra ondersteuners op basisscholen. Hierbij gaat het om mensen die binnen de scholen conciërgetaken en/of administratieve werkzaamheden verrichten. De regeling is bedoeld als een belangrijke bijdrage aan de werkdrukverlichting van schoolleiders en leerkrachten.

Staatssecretaris Dijksma van het ministerie van OCW heeft hierover afspraken gemaakt met de Werkgeversvereniging Primair onderwijs en de onderwijsbonden. Deze afspraken maken deel uit van het `onderhandelaarsakkoord´ dat de bewindslieden van OCW op 16 april jl. hebben gesloten met sociale partners over het Convenant actieplan LeerKracht van Nederland. Met de regeling krijgen basisscholen de mogelijkheid om structurele en volwaardige arbeidsplaatsen voor ondersteuners te creëren. Van 1 augustus 2008 tot 1 augustus 2012 gaat het om een subsidieregeling. In 2012 wordt bezien hoe de structurele middelen beschikbaar worden gesteld aan de deelnemende scholen.

Wat houdt de regeling in?
Basisscholen beschikken op dit moment al over middelen waarmee ze ondersteuning voor één dag per week kunnen realiseren. De loonkostensubsidie van het ministerie van OCW komt hier bovenop. De subsidie bestaat uit een genormeerd bedrag van 50% van de loonkosten (inclusief de werkgeverslasten) voor een ondersteuner op schaal 3 met een aanstellingsomvang van minimaal 0,5 fte. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanstellingsomvang van 0,8 fte, te weten 12.937 euro per jaar. De resterende kosten kunnen basisscholen uit eigen middelen betalen, maar er kunnen ook afspraken worden gemaakt met een derde partij, bijvoorbeeld de gemeente.

Wie kunnen subsidie aanvragen?
Het bevoegde gezag van basisscholen kan subsidie aanvragen als men uiterlijk op 15 oktober 2008 een ondersteuner aanstelt voor onbepaalde tijd. Ook basisscholen die dit in de periode vanaf 1 januari 2007 al hebben gedaan, kunnen subsidie aanvragen. Indien een basisschool meerdere vestigingen heeft, kan subsidie worden aangevraagd voor één fte aan ondersteuning. De school kan de functie uiteraard voor meerdere vestigingen benutten en/of door meerdere personen laten invullen.

In de vier grootste gemeenten van Nederland is extra ondersteuning voor basisscholen het hardst nodig evenals in de zogenaamde krachtwijken. Daarom dragen deze gemeenten ook bij aan het aanstellen van conciërges. De aanvragen van deze gemeenten worden sowieso gehonoreerd. Voor de subsidies aan basisscholen van de vier grootste gemeenten en krachtwijken is acht miljoen euro beschikbaar, voor basisscholen in andere gemeenten twaalf miljoen. De aanvragen van basisscholen in andere gemeenten worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd en wanneer vindt toekenning plaats?

29 april 2008

Publicatie regeling `Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisonderwijs´ met precieze voorwaarden en wijze van aanvragen (informatie via de Staatscourant)

1 mei 2008

Inwerkingtreding regeling `Loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisonderwijs´

15 mei t/m 30 juni

Bevoegde gezagen van basisscholen kunnen subsidie aanvragen met het Cfi-formulier dat vanaf 15 mei 2008 op de website van Cfi beschikbaar is.

Augustus 2008

Beslissingen over de toekenning van subsidieaanvragen door staatsecretaris Dijksma van het ministerie van OCW.

November 2008

Vaststelling subsidies gebeurt op basis van de akte van aanstelling/benoeming van de aangestelde ondersteuner(s). Deze moeten op 1 november 2008 door het Cfi zijn ontvangen.

 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws