Als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs heeft demissionair minister Slob op 3 september 2021 de Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 vastgesteld. Deze regeling stelt een subsidie beschikbaar ten behoeve van capaciteitentesten voor leerlingen in het eerste en tweede leerjaar van het Voortgezet Onderwijs. Het kan zowel gaan om regulier voortgezet onderwijs als om voortgezet speciaal onderwijs.

Vanwege de schoolsluiting in april 2020 hebben leerlingen van de toenmalige groep 8 geen eindtoets gemaakt. Nu blijkt dat gemiddeld genomen leerlingen een lager schooladvies hebben ontvangen en daarom ook op een lager niveau ingestroomd zijn. Het lagere advies wordt verklaard door het wegvallen van de eindtoets, waardoor leerlingen minder snel een bijstelling van hun schooladvies kregen. Om deze reden is ervoor gekozen om voor brugklassers en tweedejaars leerlingen geld beschikbaar te stellen om een capaciteitentest af te nemen.
Met een capaciteitentest kan het potentieel van de leerling gemeten worden, om daarmee zicht te krijgen op het mogelijk best passende onderwijsniveau van de leerling. Er is ervoor gekozen om zowel voor leerjaar 1, als voor leerjaar 2 subsidie beschikbaar te stellen.
Leerlingen die nu in leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs zitten, kunnen ook door corona achterstanden ontwikkeld hebben. Dit geldt eveneens voor leerlingen aan het einde van de basisschoolperiode, die als gevolg van de coronacrisis mogelijk achterstanden hebben opgelopen. Het kan daarom zijn dat deze leerlingen alsnog op het verkeerde niveau geplaatst zijn of mogelijk geplaatst gaan worden, terwijl zij beter tot hun recht komen op een ander niveau.
Een capaciteitentest kan scholen ondersteunen om zicht te krijgen op de potentie van de leerling. Zij zijn hier niet toe verplicht, maar worden hier met de regeling wel toe aangemoedigd. Scholen kunnen leerlingen op basis van de verkregen informatie kansrijk begeleiden naar een passend onderwijsniveau.

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal ingekochte of in te kopen capaciteitentesten en deze te vermenigvuldigen met 40 euro.

Voor de berekening van het subsidiebedrag worden per school niet meer leerlingen in aanmerking genomen dan op 1 oktober van het schooljaar waarin de aanvraag is ingediend op de betreffende school is ingeschreven en is geplaatst in leerjaar 1 of 2 volgens het Register Onderwijsdeelnemers. Indien de aanvraag uitgaat van een hoger aantal leerlingen wordt de subsidie gehonoreerd tot het maximale aantal leerlingen.

De subsidieaanvraag kan via een door de minister vastgesteld formulier via www.dus-i.nl worden ingediend:

  1. in 2021 in de periode van 6 september 2021 tot en met 4 oktober 2021 voor capaciteitentesten die zijn of worden afgenomen in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2021;
  2. in 2022 in de periode van 15 januari 2022 tot en met 15 februari 2022 voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
  3. indien na de aanvraagperiode, bedoeld onder b, het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, nog niet is bereikt, in de periode van 6 september 2022 tot en met 4 oktober 2022 voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
  4. in 2023 in de periode van 15 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023.

Aanvragen die na de einddatum van de desbetreffende aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.

Een bevoegd gezag kan per aanvraagperiode ten hoogste één aanvraag indienen. De aanvraag kan betrekking hebben op meerdere scholen die onder het bevoegd gezag ressorteren.

Per kalenderjaar kan per school ten hoogste één subsidieaanvraag worden ingediend. De Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 is hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws