Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO verlengd

Het ministerie van OCW stelt voor het schooljaar 2009 – 2010 € 2.900.000 beschikbaar om de internationalisering in het primair- en voortgezet onderwijs en op de lerarenopleidingen te bevorderen.Doel van de regeling is het voorbereiden van leerlingen en studenten op een steeds internationaler wordende arbeidsmarkt en op de samenleving van morgen. De uitvoering van de regeling ligt in handen van het Europees Platform.SubsidieaanvraagDe subsidie wordt op aanvraag verleend. De instelling dient de aanvraag in bij het Europees Platform die deze subsidieregeling uitvoert. Het aanvraagformulier kan gedownload worden viawww.europeesplatform.nl.Vereisten subsidieaanvraagDe aanvraag is gericht op het verwezenlijken van de doelen, genoemd in artikel 2 van de regeling.Het Europees Platform beoordeelt de aanvraag op grond van één van de volgende criteria:samenwerking met een buitenlandse partnerinstelling, ofde activiteit is gericht op tweetalig onderwijs, vroeg vreemde talenonderwijs of versterkt talenonderwijs.Termijn indieningDe subsidieaanvragen dienen vóór 1 mei 2010 bij het Europees Platform ingediend te zijn.De minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op vóór 15 mei 2009 ingediende aanvragen met betrekking tot gelijksoortige projecten, op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.Subsidiebedrag en voorschotDe subsidie bedraagt per schooljaar voor de kosten die verbonden zijn aan de uitwisseling:van leerlingen in het primair onderwijs: maximaal € 150 per deelnemende leerling + maximaal € 1.000 opslag voor voorbereiding en begeleiding door leraren (plus een opslag van maximaal 100% voor deelname van leerlingen met een handicap) met een maximum van € 5.000 per instelling.Van leerlingen in het voortgezet onderwijs: maximaal € 150 per deelnemende leerling + maximaal € 2.000 opslag voor voorbereiding en begeleiding door leraren (plus een opslag van maximaal 100% voor deelname van leerlingen met een handicap) met een maximum van € 10.000 per instelling.Van studenten aan de lerarenopleidingen: maximaal € 750 per deelnemende student per stage.De subsidie bedraagt per schooljaar voor de kosten die verbonden zijn aan:nascholingsactiviteiten van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders: maximaal € 3.000 per instelling.Internationalisering via ICT in het primair onderwijs: maximaal € 2.500 per instelling.Tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs: maximaal € 7.500 per instelling.Versterkt talenonderwijs in het voortgezet onderwijs: maximaal € 4.000 per instelling.Vroeg vreemde talen onderwijs in het primair onderwijs: maximaal € 5.500 per instelling.Het Europees Platform kan tot 100% van het subsidiebedrag bevoorschotten.Niet vervullen begrotingsvoorwaardeAls niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarde in de regeling, dan kan het subsidiebedrag worden verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.SubsidieverplichtingenDe instelling dient mee te werken aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die er op gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleidDe instelling informeert het Europees Platform onverwijld schriftelijk indien de activiteiten niet of niet geheel worden gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig worden beëindigd.Informatie: OCW-regeling van 18 mei 2009, kenmerk IB-2009/114682

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.