Subsidieregeling ‘plusvoorzieningen’ voor overbelaste jongeren van start

Scholen voor (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs kunnen intekenen op subsidie voor zogeheten ‘plusvoorzieningen’. Met deze bijzondere combinatie van onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding wordt voorkomen dat overbelaste jongeren de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt mislopen. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) stellen hiervoor dit en volgend jaar in totaal 60 miljoen euro beschikbaar. In Nederland zijn ongeveer 16.000 overbelaste jongeren. Dit zijn jongeren die te kampen hebben met een opeenstapeling van persoonlijke problemen van verschillende aard. Hierdoor lopen zij een groot risico om zonder startkwalificatie het onderwijs te verlaten en maatschappelijke ‘drop outs’ te worden. Met de tijdelijke stimuleringsregeling voor plusvoorzieningen willen Rouvoet en Van Bijsterveldt deze jongeren ook in tijden van economische crisis perspectief bieden op een werkend bestaan. De plusvoorzieningen zijn geen nieuw schooltype, maar een uitbreiding van het aanbod op bestaande scholen voor voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs. Het gaat om een samenhangende aanpak van onderwijs, zorg, arbeid en andere vormen van gerichte ondersteuning. Plusvoorzieningen kenmerken zich onder andere door kleinere onderwijsgroepen en snelle beschikbaarheid van zorgverleners, zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg of woonbegeleiding. Het onderwijs is praktijkgericht, waarbij nauw wordt samengewerkt met de regionale of lokale arbeidsmarkt.Het opzetten van plusvoorzieningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en scholen. Contactscholen kunnen vanaf volgende week tot 15 oktober 2009 voor de scholen in hun RMC-regio (Regionale Meld- en Coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) subsidie aanvragen via CFI. Met de stimuleringsregeling voor plusvoorzieningen geven Rouvoet en Van Bijsterveldt gevolg aan het WWR-advies ‘Vertrouwen in de School’. In dit advies, verschenen in januari 2009, agendeerde de WRR de problematiek van de overbelaste jongeren.Bron: persbericht ministerie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.