Subsidie voor leer-werktrajecten ID’ers

Er is nog 36 miljoen euro beschikbaar om ID’ers via een leer-werktraject te laten uitstromen naar een reguliere baan. Dit geld is bestemd voor mensen die op 31 december 2003 werkten op basis van de WIW- of ID-regeling en nu bedreigd worden met werkloosheid. Via een subsidie op een leer-werktraject kunnen ze nog duurzaam uitstromen naar een reguliere baan.

Dit hebben de convenantpartijen gesubsidieerde arbeid (het kabinet, VNG en sociale partners) onlangs afgesproken op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen. Deze regeling heeft betrekking op een leer-werktraject waarvan maximaal twee jaar subsidiabel is. Gedurende dit traject moet sprake zijn van een dienstverband. Daarbij zijn verschillende modellen mogelijk:

o een leer-werktraject vanuit de bestaande (gesubsidieerde) baan met perspectief op een duurzame (reguliere) baan bij dezelfde werkgever
o een leer-werktraject bij een intermediaire werkgever met detachering/werkervaring en perspectief op een duurzame (reguliere) baan bij een nieuwe werkgever. Deelname aan het leer-werktraject geschiedt altijd op vrijwillige basis.

Het college van burgemeester en wethouders is de aanvragende partij, de vakbond geeft daarbij een verklaring van instemming af. De subsidieregeling is alleen van toepassing op personeelsleden die op 31 december 2003 benoemd of aangesteld waren op basis van de WIW- of ID-regeling. Zij moeten een dienstverband van ten minste twaalf uur per week hebben. Het dienstverband dient gecombineerd te worden met scholing, al dan niet in combinatie met een EVCtraject. De scholing moet gericht zijn op het behalen van een certificaat of een diploma behorende bij een in het Centraal Register Beroepsopleidingen of Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs opgenomen opleiding.

De subsidie bedraagt t 6.000, voor kosten van scholing, al dan niet in combinatie met een EVC-traject en begeleiding, waaronder inbegrepen arbeidsbemiddeling en financiële incentives (prikkelingen). Daarnaast is een bedrag van t 3.000, als uitstroomsubsidie beschikbaar. Als enige voorwaarde geldt dat de genoemde subsidiebedragen niet voor loon gebruikt mogen worden. Burgemeester en wethouders kunnen vr 31 juli 2006 bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aanvraag indienen voor deze regeling.

Meer informatie is te vinden in de Staatscourant van 27 december 2005, nr. 251, pagina 37.

Actueel
Kader Primair 5 – Januari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.