Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot eind april. De regeling heeft als doel de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen.

De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het vo dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren. Door deelname vergroten zij hun kennis, vaardigheden en motivatie.

Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om − in het vo − tot leren te komen. Het programma bevat in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen:

1. cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid

2. metacognitieve vaardigheden bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren

3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Wijzigingen in de regeling

Op basis van eerste uitkomsten uit het onderzoek naar de implementatie van de regeling zijn ook wijzigingen in de regeling doorgevoerd. De belangrijkste aanpassingen zijn: een aanscherping van de doelgroepomschrijving, een nadere uitleg bij de inhoudelijke lijnen en een nadere omschrijving van de informatie die bij de aanvraag moet worden verstrekt. Met de wijziging wordt het voor vo-scholen mogelijk om aan twee doorstroomprogramma’s deel te nemen. Ook is de lotingsprocedure aangepast. De inzet van de middelen komt hierdoor terecht bij de scholen die ze het hardst nodig hebben.

Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één po-school en ten minste één vo-school gezamenlijk vormgegeven.

Link