Subsidie brugfunctionaris

Vanaf januari 2024 kunnen scholen een subsidie aanvragen voor de inzet van een zogenoemde brugfunctionaris. Het kabinet zet hiervoor structurele middelen in, aldus de minister, maar kiest er helaas toch voor om weer het instrument subsidie in te zetten. Voor het primair onderwijs gaat het om € 40,3 miljoen en voor het voortgezet onderwijs om € 11,5 miljoen.

Wat is een brugfunctionaris?

Een brugfunctionaris is een herkenbaar aanspreekpunt op de school en die onder andere een rol speelt in het bestrijden van armoede onder kinderen. De brugfunctionaris helpt een gezin wanneer er bijvoorbeeld te weinig geld is voor schoolspullen, er vragen zijn over opvoeding of wanneer er andere ondersteuning nodig is. Een brugfunctionaris zet zich vanuit de school in om de verbinding tussen school, thuis, zorg en ondersteuning te versterken, onafhankelijk van het onderwijsteam. Ook zorgt diegene voor verbinding met organisaties in de wijk die gezinnen kunnen ondersteunen, zoals wijkteams en jeugdzorg.

Doelstellingen

Je kunt verschillende doelstellingen hebben met de inzet van een brugfunctionaris:

  • Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen zich optimaal ontwikkelen op school in een goed en veilig schoolklimaat en worden daar goed en laagdrempelig bij ondersteund en tijdig bij geholpen.
  • Leraren komen weer meer toe aan het lesgeven, doordat er meer expertise in de school aanwezig is. De intern begeleider kan zich beter focussen op het ondersteunen van leraren.
  • Ouders en leerlingen krijgen sneller laagdrempelige en passende hulp aangeboden.
  • Scholen zijn beter in staat rekening te houden met en in te spelen op de maatschappelijke context rondom de school en het kind.
  • Expertise in de school wordt nieuw ingezet of uitgebreid met extra fte die (een deel van de week) op school aanwezig is;
  • Schoolbesturen maken in overleg met samenwerkingsverbanden en gemeenten een plan voor de ondersteuning en nemen daarin deze preventieve laagdrempelige ondersteuning mee;
  • Geïntensiveerd overleg tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over de inzet van deze middelen in combinatie met besteding van jeugdzorgbudget en armoedegelden;
  • Leraren en intern begeleiders kunnen zich beter richten op hun onderwijs- en ondersteuningstaken.

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden