Vanaf dit jaar gaat de gemeente Den Haag het wegblijven van school rond de schoolvakanties structureel en strenger controleren. Betere samenwerking tussen scholen en leerplichtambtenaren van de gemeente moet leiden tot een sluitende registratie van het verzuim. Men gaat strenger optreden tegen ongeoorloofd wegblijven, zowel richting leerlingen en ouders, als ook de scholen.

In 2005 heeft de gemeente Den Haag een inventarisatie gemaakt van het luxeverzuim. Ruim de helft van de 157 scholen werkte hieraan mee. Dit leidde tot 526 meldingen van verzuim, waarbij in 175 gevallen proces-verbaal is opgemaakt. In tweederde van de zaken bleek te grote onduidelijkheid over bijvoorbeeld het verlenen van toestemming door de school of ziekmelding van de kinderen. Hieruit concludeerde de gemeente dat er een eenduidige regeling nodig is, voor lle basisscholen in de stad. Ton Duif, voorzitter AVS: “Het is goed dat de gemeente Den Haag het luxeverzuim aanpakt. Voor veel scholen is deze vorm van verzuim een doorn in het oog, maar is het moeilijk hier iets tegen te doen, omdat melden bij de leerplichtambtenaar meestal tot niets leidt.” Afspraken over verzuim staan duidelijk omschreven in de leerplichtwet. Door ouders, leerlingen en scholen (opnieuw) te informeren over deze wet moet het luxeverzuim afnemen. Als een leerling ongeoorloofd wegblijft van school, moet de school dit melden bij de leerplichtambtenaar. Deze gaat vervolgens het gesprek aan met de ouders en besluit eventueel proces- verbaal op te maken. Ouders die hun kind tegen de regels in van school weghouden, riskeren hiermee een boete. Oudervereniging Ouders & Coo reageerde onlangs in de media nog sceptisch op het aanscherpen van de leerplichtwet op dit punt: “Het gaat vooral om die ene vrijdag voordat de schoolvakantie begint. Als er dan kinderen weg zijn, zullen ze heus niet een enorme schade in hun leerproces oplopen.” In Den Haag zullen de leerplichtambtenaren echter niet langer gevoelig zijn voor dit argument.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws