Minister Slob van Onderwijs gaat er strenger op toezien dat scholen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden goede plannen maken, waarmee het onderwijsaanbod overal op peil blijft. Scholen moeten kunnen aantonen dat zij dit voor de komende tien jaar goed regelen. Dit schrijft Slob in zijn beleidsreactie op het advies ‘De laatste school..?’ van de commissie-Dijkgraaf. In dit advies doet de commissie aanbevelingen over de aanpak van de gevolgen van de leerlingendaling in het voortgezet onderwijs.

In de komende vijftien jaar daalt het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs met twaalf procent. Voor sommige regio’s en voor sommige schoolsoorten is de daling nog sterker. Minister Slob vindt het belangrijk dat het onderwijsaanbod breed en van goede kwaliteit blijft en dat voor iedere leerling op een acceptabele afstand een voor hem of haar goede school staat. Dat kan alleen als scholen in krimpregio’s nu al plannen maken voor de toekomst. De commissie wijst op de gevolgen van leerlingendaling: als er niets gebeurt, dreigen op sommige plaatsen profielen, afdelingen of scholen te verdwijnen.

De commissie stelt voor dat als uit prognoses blijkt dat er in de komende tien jaar een probleem ontstaat en de scholen te weinig actie ondernemen, schoolbesturen voortaan een plan van aanpak moeten opstellen. Wanneer een schoolbestuur dit niet doet of er andere problemen zijn, moet de minister een regionale regisseur aanwijzen om de problemen op te lossen. Slob gaat het voorstel van de commissie uitwerken samen met de Inspectie van het Onderwijs. Ook gaat minister Slob onderzoeken of er een regeling moet komen om het onderwijsaanbod in bepaalde regio’s toekomstbestendig te maken. Dat kan door een regeling waarin toestemming wordt gegeven om van knellende regels af te wijken. In een beperkt aantal situaties kan dat wellicht ook met extra budget.

Commissie-Dijkgraaf
De commissie ‘Aanpak leerlingendaling voortgezet onderwijs’ adviseerde in opdracht van minister Slob. Behalve voorzitter Elbert Dijkgraaf, bestond de commissie uit Frits Hoekstra en Kete Kervezee.
 

Links

Gerelateerd nieuws