Er wordt een steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs ingesteld dat de inrichting van de medezeggenschap in de samenwerkingsverbanden helpt ondersteunen. Dit blijkt uit Kamervragen van Jeroen Dijsselbloem (PvdA) over de rol van medezeggenschapsraden bij het oprichten van de samenwerkingsverbanden.

De medezeggenschapsraden hebben geen adviesbevoegdheid bij de oprichting van de samenwerkingsverbanden. De regering acht het wel van groot belang dat ouders, leerlingen en leerkrachten inspraak hebben op de manier waarop de ondersteuning in de regio gestalte krijgt. Die wordt vastgelegd in het ondersteuningsplan en daarop heeft de ondersteuningsplanraad – het nieuw in te richten platform voor medezeggenschap van ouders in de nieuwe samenwerkingsverbanden – instemmingsrecht. De inspraak van de ondersteuningsplanraad op het ondersteuningsplan kan niet beperkt worden door wat in statuten van het samenwerkingsverband wordt vastgelegd.
Verder is het wenselijk dat samenwerkingsverbanden de MR’en betrekken bij de voorbereiding en de inrichting van de ondersteuningsplanraad. Om te bereiken dat de ondersteuningsplanraad goed van de grond komt heeft minister Van Bijsterveldt met ouderorganisaties, vakbonden en sectorraden afspraken gemaakt over het tijdig en volwaardig betrekken van ouders, leerlingen en leerkrachten bij de vorming van de ondersteuningsplanraad. De organisaties zullen gezamenlijk invulling geven aan het landelijk steunpunt voor medezeggenschap Passend onderwijs, dat ondersteuning biedt bij de vormgeving en inrichting van de medezeggenschap en de stand van zaken in de regio’s bijhoudt.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws