Het beloofde stappenplan voor- en naschoolse opvang is eind april bekendgemaakt. Ministers Van der Hoeven en De Geus hebben het plan via een brief aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De hoofdpunten uit de brief

 • Per 1 januari 2007 krijgen scholen een inspanningsverplichting, per 1 augustus 2007 een resultaatverplichting;
 • Voor het speciaal (basis)onderwijs geldt dat eerst nader overleg en onderzoek nodig is om te bepalen op welke termijn en op welke manier zij invulling kan geven aan de verplichting;
 • De Medezeggenschapsraad (MR) krijgt adviesrecht;
 • Kleine en plattelandsscholen vormen een punt van aandacht en hebben middelen nodig om de motie te realiseren. De ministers verwachten dat deze groep scholen samenwerking met andere scholen opzoekt en/of gebruik maakt van Gastouderopvang, vanwege de waarschijnlijk beperkte vraag naar opvang door ouders;
 • Vóór januari 2007 wordt een onderzoek verricht naar de benodigde kosten rondom de uitvoering van de motie. In de motie Balemans is reeds verzocht om een meerjarig financieel investeringsplan.
 • In de brief wordt gesproken over buitenschoolse opvang; dit is voor- en naschoolse opvang, inclusief vrije dagen en vakanties.
 • De ministers verwachten, ondanks de uitspraken van het Centraal Planbureau (CPB), een sterke gebruikstoename van buitenschoolse opvang, omdat zij verwachten dat de huidige voorkeuren van ouders rondom kinderopvang zullen veranderen.
De AVS is teleurgesteld over het stappenplan. Een aantal essentiële zaken ontbreken, zoals:
 • de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en school;
 • aandacht voor regionale dekking per wijk, in relatie tot het individuele recht van ouders op opvang;
 • een regeling voor de extra taakbelasting van de schooldirectie;
 • financiële kaders;
 • plattelands- en kleine scholen: samengaan in een kinderopvangcentrum leidt tot veel en duur busvervoer;
 • grensproblematiek: er is geen aandacht voor de scholen die te maken hebben met concurrerende schoolopvang in de aangrenzende landen;
 • de te korte termijn van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. Hierdoor dreigt het uitbestedingsmodel (opvang wordt uitbesteed aan kinderopvangcentra) als een eindpunt te worden ingezet in plaats van als een groeimodel dat leidt tot verdergaande samenwerking en integratie. Dit getuigt van weinig ambitie.
De AVS participeert in de Werkgroep Onderwijs & Kinderopvang (WOK), die een belangrijke gesprekspartner vormt voor de minister van OCW. In de WOK zijn onderwijs-, kinderopvang- en ouderorganisaties vertegenwoordigd. De WOK zal ook de komende periode intensief overleg voeren met het departement en de Tweede Kamer over het invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden.

Downloads
 Stappenplan Voor- en naschoolse opvang

 Persbericht SZW – In twee stappen naar voor- en naschoolse opvang

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws