Stappenplan basisondersteuning Passend onderwijs beschikbaar

Als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs is een stappenplan ontwikkeld dat scholen als hulpmiddel kunnen gebruiken wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Hierdoor weten leraren welke stappen ze kunnen doorlopen en weten ouders en leerlingen wat ze van de school mogen verwachten. Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak Passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van de Rijksoverheid.

In 2021 is, als onderdeel van de verbeteraanpak Passend onderwijs, gewerkt aan een stappenplan dat in zes stappen helder maakt wat een school kan doen als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Het stappenplan is een hulpmiddel dat is ontwikkeld met leraren, ouders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders, beleidsmakers en experts uit het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Het ministerie van OCW werkt samen met het onderwijsveld aan een landelijke norm voor de basisondersteuning in het kader van Passend onderwijs. Deze landelijke norm geeft aan welke onderwijsondersteuning elke school minimaal moet kunnen bieden aan de leerling. Dit geeft meer duidelijkheid aan leerlingen, ouders, leraren en scholen over welke ondersteuning minimaal op school aanwezig moet zijn en wat daarvoor moet worden gedaan. De norm zal zorgen voor meer rechtsgelijkheid en helpt lerarenopleidingen om aanstaande leraren goed voor te bereiden op het bieden van Passend onderwijs. Het stappenplan is nog geen landelijke norm, maar een hulpmiddel; de landelijke norm wordt de komende tijd verder ontwikkeld.

Links