Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

Het onderwijs zet grote stappen als het gaat om het bevorderen van de toepassing van de Meldcode huiselijk geweld. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis. Het onderwijs werkt momenteel aan een veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft in april de App Meldcode Kindermishandeling voor het onderwijs ontwikkeld.

De noodzakelijke maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus te bestrijden, hebben ook effect gehad op gezinnen in een kwetsbare situatie. Dat staat in een Kamerbrief (18 juni 2020) van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en minister voor rechtsbescherming Sander Dekker. Hoewel dit niet blijkt uit de beschikbare cijfers van de meeste organisaties, zijn er zorgen dat door oplopende stress en spanningen, minder bewegingsvrijheid en veel thuis zijn kindermishandeling of huiselijk geweld zijn toegenomen. Op basis van de zorgen die leefden en op basis van signalen uit het buitenland, heeft de regering onder andere met gemeenten, hulpverleningsorganisaties en het onderwijs diverse maatregelen genomen.

Samen met de kinderopvang heeft het onderwijs noodopvang georganiseerd voor deze kinderen, ook om ouders in stressvolle situaties te ontlasten. Deze noodopvang is de afgelopen periode gemonitord. Uit deze monitor en uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders bleek dat een aantal leerlingen miste na de (gedeeltelijke) heropening van de scholen.

Er zijn veel samenwerkingen tussen diverse partners geweest om kinderen en jongeren en hun opvoeders zo goed mogelijk te ondersteunen in de coronatijd. De website Lesopafstand.nl is in het leven geroepen om schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren informatie en tips te geven, onder andere om de aanwezigheid op school te stimuleren.

App ‘Meldcode onderwijs’

Speciaal voor het onderwijs is in april 2020 de app ‘Meldcode onderwijs’ gelanceerd, in navolging van het succesvolle gebruik van de app ‘Meldcode kinderopvang’. De app helpt onderwijsprofessionals juist in deze tijd bij het signaleren van problemen en maakt het makkelijker en laagdrempeliger om advies te vragen bij Veilig Thuis. De app levert ook een stevige bijdrage aan een duurzame borging van het gebruik van de meldcode in de diverse geledingen van het onderwijs.

Veldnorm

De AVS (vanuit de Beweging tegen Kindermishandeling), PO-Raad en VO-raad ontwikkelen een veldnorm voor het onderwijs. Doel is onder andere om de meldcode levend te houden in het onderwijs en ervoor te zorgen dat iedere schoolleider/schoolbestuurder de aanpak van kindermishandeling in zijn beleid heeft ingebed. Een ander doel van de veldnorm is om de handelingsverlegenheid van onderwijspersoneel te verminderen bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. Zowel bestuur, directie als overig onderwijspersoneel moet zich verantwoordelijk voelen voor de aanpak van kindermishandeling. De veldnorm is een praktisch middel dat de signalering en aanpak van kindermishandeling op scholen kan stimuleren en ondersteunen.

Coronacrisis

Of huiselijk geweld en kindermishandeling is toegenomen na invoering van de coronamaatregelen is niet eenduidig aan te geven. Uit de cijfers van Veilig Thuis blijkt dat het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in deze periode niet is toegenomen. Ook bij de politie is er in deze periode geen significante stijging of daling geconstateerd van incidenten van huiselijk geweld. Wel hebben meer kinderen contact opgenomen met de Kindertelefoon over oplopende spanningen thuis. Over de gehele linie ziet de Kindertelefoon dat de onderwerpen waarover kinderen contact opnemen niet zozeer zijn veranderd, maar dat deze nu worden gerelateerd aan de coronacrisis. Ook is er onderzoek geweest van het Verwey-Jonker Instituut op verzoek van Augeo naar geweld in kwetsbare gezinnen tijdens de coronacrisis. Daarnaast is op verzoek van de minister van VWS onderzoek gedaan naar de gevolgen van de crisis voor de hulp en ondersteuning in deze gezinnen. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er geen significant verschil is in het aantal incidenten van geweld ten opzichte van de periode voor de crisis. Wel is in te veel gezinnen nog steeds sprake van geweld.

Monitoring en onderzoek

Eind dit jaar sturen de ministers de volgende publicatie van de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling naar de Tweede Kamer. Hierin worden ook gegevens over de uitkomsten opgenomen vanuit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat in november 2020 verschijnt. De meest recente beleidsinformatie van Veilig Thuis over de tweede helft van 2019, met onder meer gegevens over de adviesvragen en meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, is in april 2020 verschenen en is ook in het online dashboard van de impactmonitor verwerkt.

Links