Stand van zaken Regeldrukagenda 2014 – 2017

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs hebben de Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015 – 2016 op 15 november 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapportage maakt onderdeel uit van de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017.

Uitgangspunt van de Regeldrukagenda 2014 – 2017 is het wegnemen van belemmerende wet- en regelgeving, maar ook een betere omgang met regels. Teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan. De AVS is vanuit de organisatie en vanuit het onderwijsveld hierbij vertegenwoordigd.

Voor de Regeldrukagenda zijn drie werkgroepen ingesteld (po, vo en mbo), die bestaan uit leraren, schooldirecteuren, bestuurders, werknemersorganisaties, sectorraden, de landelijke ouderraad, OCW, de Inspectie van het Onderwijs en DUO. In de regeldrukagenda zijn alle betrokken partijen acties overeengekomen om de regeldruk de komende jaren op alle niveaus aan te pakken.

Actiepuntenlijst
Onlangs is een geactualiseerde actiepuntenlijst (onderwijsbreed, po en vo etc.) opgesteld over de onderwerpen die aan de tafel van de Regeldrukagenda besproken worden. Deze actiepuntenlijst is als bijlage meegestuurd met de rapportage ‘Regeldruk in het po’, opgesteld door Regioplan.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.